СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР ПОЛУЧИ АКРЕДИТАЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

СУ „Любен Каравелов“ е едно от шестте училища в област Бургас и първото в община Несебър, което получи акредитация по програма „Еразъм+“ с общ брой точки 75/100, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. Образователното заведение вече има възможност да кандидатства по облекчена процедура по „Еразъм“ с проекти през следващите 5 години. Предстои да се проведат  подходящи мобилности на ученици и педагогически специалисти, подчинени на училищния Еразъм план. Той има три основни цели. Те са: стимулиране на професионалното развитие на преподавателите в училището чрез споделянето на добри педагогически практики, методи и технологии с други европейски образователни институции; насърчаване на използването на проектно базирано обучение с цел повишаване мотивацията за учене, активиране на мисловната дейност, експериментиране и по-ефективна екипна работа; развиване на дигитални технологии и подобряване на изучаването на чужди езици в училище.

Броят на учениците, който е заложен в плана „Еразъм “ е определен на базата на общия брой ученици, които се обучават в училището и целта е в следващите 5 години голяма част от тях да вземат участие в дейностите по програма „Еразъм +“, като посетят училища в други държави. Това ще подкрепи стратегията за развитие на училището в областта на изучаването на чужди езици и придобиването на дигитални и комуникативни умения.

Участието на педагогическия персонал в мобилностите ще даде възможност на всички тях да повишат своята мотивация и квалификация, тъй като една от целите на училището е насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти през целия живот за продължаващо професионално развитие. След участие в мобилностите, учителите ще организират вътрешно-квалификационни обучения, чрез които ще предадат на своите колеги знанията и опита придобит в съответната държава. От своя страна тези знания и опит ще бъдат внедрени в образователно-възпитателния процес, което се очаква да доведе до по-голям интерес и мотивация от страна на учениците и до по-голяма удовлетвореност от страна на учителите.