ПРОЯВИ НА ТЕМА „МОИТЕ СИЛНИ СТРАНИ И КАЧЕСТВА“ СЕ СЪСТОЯХА С УЧЕНИЦИ ОТ РАВДА И ОБЗОР

Прояви на тема „Моите силни страни и качества“ се състояха  с ученици от Равда и Обзор. Срещите  бяха организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  /МКБППМН/ при Община Несебър.

В Радва психологът към Кабинета за социална превенция към МКБППМН Румяна Костова говори пред  учениците от шести клас в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Пред младежите бе представена връзката между развитието на емоционалното съзнание и общуването с другите хора и света, а всяка дейност, която се извърши, бе с  цел да установят доколко могат да разпознаят своите силни страни и качества, с какъв интензитет се проявяват емоциите им в различните ситуации, както и да се научат да ги контролират.  Проигра се и казусът „ Да влезем в обувките на другия“. Накрая учениците изработиха дървото на своите силни страни.

В ОбУ „Св.св.Кирил и Методий“ в Обзор срещите с психолога към Кабинета за социална превенция бяха  с учениците от втори и пети  клас. При по-малките бе дадена възможност те да определят нещата, в които са добри, какви похвали са получавали и с какви предизвикателства са се справили. Чрез игри и упражнения децата откриха какво харесват и какво не приемат в себе си и поведението си. Проиграха се  ситуации, в които учениците разбраха как да показват емоциите си. Обсъдени бяха чувствата, които изпитват, когато не разчитат поведението на другите хора, както и върху какво да работят, за да променят някои свои качества.

При срещата в пети клас вниманието бе насочено към личностното изразяване на учениците и в каква степен познават своите качества и страни. Чрез упражнения бе показано как да възприемат своето поведение и това на другите в ситуации на емоционално преживяване. Бяха обсъдени начините на изразяване в процеса на общуване. Проиграха се няколко казуса чрез Аз – посланието.