Със Заповед №178/18.02.2020 г. на Кмета на община Несебър е назначена комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър, която съгласно чл. 17, ал.1 от същата Наредба, да изготви проект на годишен списък на картотекираните граждани, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища през 2021 г. Комисията на свое заседание от 10.08.2021 г., обективирано в Протокол №1/10.0.2021 г., е изготвила проекто-списък по чл. 17, ал. 1 и същият е изложен на информационното табло в сградата на община Несебър на 10.08.2021 г.

Поради изложеното и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили възражения на основание чл. 17, ал. 3 от Наредба №4 на ОбС-Несебър за реда и условита за настаняване на жилищни нужди  и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Несебър

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

Списък на гражданите с установени жилищни нужди, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища изготвен с Протокол №1/10.08.2021 г. от Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите  лица, чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър, ведно с утвърдения списък.

Възлагам изпълнението на заповедта на началник отдел „Общинска собственост“.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването й по реда на АПК пред Административен съд – Бургас.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/  

Кмет на Община Несебър

 

Утвърдил: /П/

/Николай Димитров  – Кмет Община  Несебър/

 

СПИСЪК

на картотекираните граждани от община Несебър, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища през 2021г., изготвен съгласно Протокол №1/10.08.2021г. на

Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър

 

 

№ по ред Име: Група, подгрупа Стая/апартамент/, етаж, площ, местонахождение

 

1. Донка Панайотова Еменджиева ІV гр. стая 107, ет.1, на площ от 17 кв. м
2. Айше Юсеин Маджур ІV, І гр. стая 207, ет.2, на площ от  17 кв. м
 

3.

 

Атанас Василев Стоянов  

ІV гр.

стая 212, ет. 2, на площ от  6 кв. м
 

4.

Галя Кръстева Хаджиева, Свилен Галев Хаджиев – син и Стоянка Гочева Хаджиева – майка  

ІV гр., І

стая 308 на площ от 17,5 кв.м, ет.3, и стая 311 на площ от 6 кв. м
5.

 

Нела Николаевна Добрева,  Дженифър Нелова Добрева и Никол Нелова Добрева – деца ІV гр.,І стая 309, ет.3, на площ от 17 кв. м и стая 310 на площ от 7,25
6. Мариета Славейкова Славейкова, Емил Димитров Деляков и Даниел Димитров Деляков – деца ІV гр., І стая №301, ет.3 на площ от 17,5 кв. м и стая 313 на площ от 6 кв.м
7. Стефка Стоянова Караславова,

Дарин Асенов Караславов и Йордан Даринов Караславов

ІV гр. стая №1, на площ от 15 кв. м., ул.“Струма“ №27
8. Стефан Стоянов Трифонов и Саша Стефанова Трифонова ІV гр.

 

 

стая №2, на площ от 20 кв. м., ул.“Струма“ №27

 

9. Стилян Сашев Русев ІV гр.

 

 

стая №3, на площ от 20 кв. м., ул.“Струма“ №27
10. Георги Стилиянов Русев ІV гр. стая №3А,  на площ от 15 кв. м., ул.“Струма“ №31

 

11. Боян Кръстев Иванов,

Надя Наскова Иванова,

Анета Боянова Иванова

и Анастас Ивов Колев

ІV гр.

 

стая №5, на площ от  15 кв. м., ул.“Струма“ №27
12. Радостин Ташков Иванов, Ташко Кръстев Иванов, Юлия Василева Илиева, Юлия Радостинова Иванова и Ташко Радостинов Иванов

 

ІV гр., ІІІ стая №6,  на площ от  20 кв. м., ул.“Струма“ №27
13. Ана Атанасова Ахмед , Ахмед Орхан Ахмед, Оя Ахмед Ахмед, Осман Исмаил Тайфун  и Атче Исмаил Тайфун

 

ІV, Vгр.

 

стая №13, на площ от  15 кв. м и стая №14 на площ от 20 кв.м, ул.“Струма“ №29

 

14. Марийка Илиева Джамбазова, Митко Димитров Кръстев и Илия Димитров Иванов ІV гр. стая №17, на площ от  20 кв. м, ул.“Струма“ №31

 

15. Антоанета Стойчева Иванова, Смилян Кръстев Иванов, Христо Кръстев Иванов и Стела Смилянова Иванова 

 

ІV гр. стая №9, на площ от  20 кв. м и стая №10 на площ от 15 кв.м, ул.“Струма“ №29

 

16. Йорданка Стоянова Илиева ІV гр. Ап. 5, ет.2, на площ от 48.55 кв. м
17. Минка Иванова Митева ІV гр. апартамент №1 на площ от 45,40 кв. м, ет.1 и избено помещение №1 на площ от 15,24 кв. м