НАУЧНИЯТ АРХИВ ПРИ БАН ТЪРСИ ДОКУМЕНТИ НА ЗНАЧИМИ ЛИЧНОСТИ ЗА РЕГИОНА

Директорът на Научния архив при БАН със съдействието на регионалния представител на БАН – област Бургас проф. Севдалина Турманова отправя молба чрез Община Несебър към институциите и гражданите, които съхраняват ценни документи, същите да бъдат предоставени на Научния архив на БАН и да бъдат изследвани. По този начин Научният архив на БАН ще популяризира делото на дадена изявена местна личност, а с нея и приноса, който даден регион има към историческите процеси и ще спомогне за съхраняване на историческата памет и националната идентичност.

Научният архив при Българската академия на науките приема и съхранява документи на значими личности, дали своя принос в обществения и културен живот на даден регион. В този отдел на БАН се извършва експертиза на ценността на документалното наследство на най-изявените личности в съответната област – държавници, обществено-политически, стопански и военни дейци, духовници, представители на науката и изкуствата. Видовете документи, към които се проявява интерес, са:
Биографични и автобиографични документи;
Творчески материали – ръкописи на произведения, доклади, съобщения и др.;
Материали, свързани с обществената дейност на личността;
Кореспонденция – лична и служебна.
Съхранението на тези документи е важно за историята на областта, в която местните изявени личности са се родили и работят. Писменото наследство може да се използва като извори за регионални изследвания и да популяризират района. В зависимост от своя вид, те могат да бъдат включени в проучвания с различна насоченост и да маркират характерни за своите създатели събития, процеси и т.н.