Община Несебър ще подобрява чистотата на въздуха си с европейски средства

Община Несебър ще подобрява чистотата на въздуха си с европейски средства

Община Несебър получи средства за подобряване  чистотата на атмосферния въздух по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ  бе подписан между министъра на околната среда и водите Нено Димов и кмета Николай Димитров в ресорното министерство.  Градоначалникът благодари за добрата работа с МСОВ и сподели, че всички общински служители са били добре приети в министерството и винаги им е било оказвано съдействие при подготовка и изпълнение на проектите по оперативната програма. Министър Димов увери, че и за в в бъдеще доброто сътрудничество и синхрон ще продължат и пожела успех в реализиране на новия проект.

Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ бе подписан между министъра на околната среда и водите Нено Димов и кметът Николай ДимитровПълното наименование на проекта, който ще изпълнява Община Несебър, е: „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър“. Стойността му е 129 042 лв., а периодът за  физическо му приключване е 18 месеца. Целта е да се разработи комплексна програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 (фини прахови частици) на територията на Община Несебър за периода 2018-2022 г. и да се планират адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Това ще помогне да се изпълни стратегическата цел – създаване на здравословни условия за живот на населението и опазване на околната среда.

Част от дейностите по проекта са: провеждане на процедура по екологична оценка или оценка за съвместимост по Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони; изготвяне на Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за КАВ; Организация и управление на проекта; Информация и публичност на проекта.

Настоящият проект се явява първи етап от редица мерки, които Община Несебър е предвидила да реализира за по чист въздух  на своите граждани и туристи. За подобряване на околната среда, местната власт е планира да внедри конкретните екологични инициативи, заложени в актуализираната Програма за намаляване нивата на замърсителите, като се предвижда да се използва финансиране отново от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

В рамките на месец това е третият европроект, който Община Несебър успешно стартира. В другите два – по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество, местната администрация си сътрудничин с Одрин и Къркларели.