ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2018 В НЕСЕБЪР

БЮДЖЕТ 2018 В НЕСЕБЪР

Днес кметът Николай Димитров и колеги от екипа му представиха пред общественото внимание в Несебър  рамката на Проектобюджет 2018, който предстои да бъде гласуван от местния парламент. По време на срещата в зала „Мелсас“ заместник-кметът Иван Гургов информира: „Проектобюджетът е балансиран, изпълним и съобразен с приоритетите на общината,  направен така, че да обезпечава всички сфери и дейности.“ Освен това той е съобразен с принципите на управление, целящи постигане на съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен и спортен календар и, не на последно място, е с висока степен на социална чувствителност и толерантност.

Проектобюджетът на Община Несебър за 2018 г. е в размер на 65 500 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2017 г. в размер на 8 365 000 лв. В него, както и в предходни години, има разчетени средства за помощи на социално слаби и лица с увреждания, помощи за новородени и програма инвитро, за  нуждаещите се от хемодиализа; запазват се и намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински  транспорт. Предвидена е издръжка на пенсионерски клубове, на  спортни клубове и дружества със седалище на територията на общината, дофинансиране на  читалищата на територията на общината, отделени са средства за издръжка на полицията, както и за реклама на общината като туристическа дестинация. Разчетени са средства за съфинансиране на проектите, които се финансират от  оперативните програми.

На общественото обсъждане стана ясно, че за Несебър е предвидено: проектиране на билетен център на археологическия музей, разположен в началото на старинния град, за продажба на билети за всички музейни обекти; осветление яхтено пристанище „Северна буна“. Заложен е проект за реставрация на църквата „Христос Пантократор“. В новата част на града ще се проектират: детски площадки; Общински център за изследване на черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей; разширение на гробищен парк; спортна зала на градския стадион за нуждите на клубовете;  кръгово кръстовище на ул. „Първа“ в  ж.к. „Черно море“ и общински път Равда – Несебър при о.т.118 гр. Несебър. Заложен е интериорен проект и обзавеждане на зрителна зала към културен център. Предвидени са средства за проектиране на подземен паркинг  в двора на СУ „Любен Каравелов“, на филиал към същото училище и спортна зала с подземен паркинг , както и за постамент под статуя на „Св.Богородица“, църковен храм и туристически център  на общински парцел в новата част на града.  Ще има средства и за  реконструкция, надстройка и саниране на сградата на пощата в новия град и включването й в ансамбъла на новото площадно пространство.
В Слънчев бряг- запад се предвижда проектиране на пристройка към ДГ „Слънце“,  рехабилитация на тротоари и улици.
По време на обсъждането присъстващите бяха информирани, че общината насочва капиталовата си политика към усвояване на средства от  Европейския съюз чрез реализиране на действащите програми и проекти, както и чрез нови.

По линия на европейското финансиране  говори подробно Галина Бабева, директор на дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология“.  Тя информира, че най-големият проект, по който местната власт вече започна работа, е „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Стойността му е  1 681 000 лв.  Конкретните дейности, които ще се осъществят в рамките на проекта, са ремонт и саниране на всички фасади на несебърското училище, покрив, под, подмяна на дограма където е необходимо, ремонт на спортните площадки – изграждане на две баскетболни игрища с тартанова настилка, хандбално игрище с нова настилка от изкуствена трева и врати за хандбал или мини футбол, волейболно игрище с тартанова настилка, полагане на тартанова настилка върху атлетическа писта, доставка на подвижни светофари за обучение на деца с автономно захранване, изграждане на комбинирана мултифункционална тренировъчна конструкция за стрийт фитнес, монтаж на 3 броя тенис-маси за външно ползване и поставяне на трибуни. 
Община Несебър вече изпълнява и проект за подобряване  чистотата на атмосферния въздух по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Пълното наименование на проекта е: „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър“. Целта е да се разработи комплексна програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 (фини прахови частици) на територията на Община Несебър за периода 2018-2022 г. и да се планират адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Това ще помогне да се изпълни стратегическата цел – създаване на здравословни условия за живот на населението и опазване на околната среда. „В момента сме в процес на актуализация на съществуващата стратегия за чистота, веднага след това ще следва реално изпълнение на мерките, за да дишаме всички ние по-чист въздух.“, информира присъстващите  Галина Бабева.
Още един екопроект предстои да се реализира в Несебър – в новата част на града ще бъдат изградени осем места за подземни контейнериза разделно събиране на отпадъци по нов, модерен начин. Те ще се осъществят с външно финансиране.

Общината е подала проект за рекултивация на съществуващото сметище в предприятието ПУДООС.
Местната власт има одобрен проект по програмата за Морско дело и рибарство за финансиране на Местна инициативна рибарска група, на която ще се отпуснат средства в размер на 3 900 000 лв. за реализиране на малки проекти на местното население. По програмата за трансгранично сътрудничество в момента местната власт изпълнява два проекта. Единият цели да се повишаване на туристическата атрактивност на Стария Несебър чрез реконструкция на уличната мрежа в града на ЮНЕСКО. По линия на втория ще се популяризира и рекламира културното наследство  чрез монтиране на 3D прожекционни системи на знакови  паметници.
Изграждането на две детски площадки в Стария Несебър ще започне съвсем скоро по съвместен проект между международната компания  „Шел“ и Община Несебър.
Сградите „Странджа“ и  „Роза“ в  Слънчев бряг-запад ще бъдат санирани по линия националната програма. Проектирането е започнало, а съвсем скоро ще започнат и строително-монтажните работи. Кметът  Николай Димитров допълни, че след приключване на тези дейности, Община Несебър ще  ремонтира и обнови градинките и детските площадки в този район. 
Днес обществени обсъждания има още в  Кошарица, Гюльовца, Оризаре и Тънково, а утре ще се проведат в Обзор,  Свети Влас и Равда.
Проектобюджет 2018 г. е насочен към запазване обема на предоставяните от общината услуги и повишаване на тяхното качество чрез по-добра организация. Бюджетът има за цел в рамките на ресурсите на общината (трансфери от държавния бюджет, местни приходи, привлечени средства), да се осигурят човешки и финансови ресурси за задължителните разходни отговорности по закон и изпълнението на годишните цели и задачи от местно значение.