ГРАЖДАНИТЕ ОТ УЛИЦА „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ С РАВНОСМЕТКА ОТ ИЗМИНАЛОТО ЛЯТО

В последния петък на септември кметът Николай Димитров се срещна гражданите на Несебър, живеещи на улица „Отец Паисий“ в отсечката, която бе превърната в пешеходна зона.

В заседателната зала „Мелсас“ бяха поканени и общински служители от звената подсигуряващи чистотата и транспортния режим на града.

В резултат на обществено допитване проведено в края на 2017г., бе взето решение „Отец Паисий“ да бъде частично превърната в пешеходна. През зимата и ранната пролет на тази година, улицата претърпя основен ремонт, като бяха подменени ВиК тръби, улично осветление, тротоарна настилка, извърши се преасфалтиране; интернет, телефонните и електрическите оператори прибраха кабелните си мрежи в специално изградени подземни шахти. Улицата бе озеленена и бяха поставени пейки.

Срещата на кмета Димитров с гражданите целеше равносметка от изминалото лято в светлината на направените в организацията на движението промени.Търсеха се мнения, предложения и идеи, относно режима на достъп, който да действа през зимния сезон.

Гражданите споделиха изключително задоволство от направените за лятото промени и настояха пешеходната зона да запази функциите си.

Болшинство живеещи счита, че промяната на статута на част от улицата е донесло множество предимства, между които подобрената визия на района и увеличената икономическа активност в пешеходната отсечка. Бяха разгледани предложения относно сметопочистването, сметоизвозването и хигиената; ограничаване на достъпа на мотори, поради опасността, която представляват за пешеходците; паркоместата и тяхното разпределение през летния сезон и др.

Кметът Николай Димитров се ангажира, че темите поставени на срещата ще бъдат разгледани и поставени на съответните административни звена за по-нататъшни действия.