ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА БЮДЖЕТ 2019 В НЕСЕБЪР

Днес кметът Николай Димитров и колеги от екипа му представиха пред общественото внимание в Несебър рамката на Проектобюджет 2019, който предстои да бъде гласуван от местния парламент. По време на срещата в зала „Мелсас“ зам. кметът Иван Гургов информира,  че проектобюджетът е балансиран, изпълним и съобразен с приоритетите на общината и е  направен така, че да обезпечава всички сфери и дейности. Освен това той е съобразен с принципите на управление, целящи постигане на съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен и спортен календар, и не на последно място, е с висока степен на социална чувствителност и толерантност.

Проектобюджетът на Община Несебър за 2019 г. е в размер на 75 310 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2018 г. в размер на 6 000 000 лв. В него, както и в предходни години, има разчетени средства за помощи за социално слаби и лица с увреждания, помощи за новородени и програма инвитро, за  нуждаещите се от хемодиализа; запазват се и намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински  транспорт, дофинансира се ДМК. Предвидена е издръжка на пенсионерски клубове, на  спортни клубове и дружества със седалище на територията на общината, дофинансиране на  читалищата на територията на общината, отделени са средства за издръжка на полицията, както и за реклама на общината като туристическа дестинация. Разчетени са средства за съфинансиране на проектите, които се финансират от  оперативните програми.
На общественото обсъждане стана ясно, че  общината е предвидила средства за проектиране на реставрация и консервация на няколко паметника на културата от национално и световно значение. Заложен е проект за реставрация на църквата „Христос Пантократор“. Подготвя се проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност църква  „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил“. Още две културни ценности са обект на реставрационни и консервационни планове – Каменна мелница в североизточната част на полуострова и Каменна мелница на провлака. Отделени са средства за проект на Общински център за изследване на черноморската флора и фауна.

Общината изработва  нов проект за базар и парково пространство на територията на стария Несебър
Заложени са средства за закупуване на сметоизвозваща техника за нуждите на БКС и Претоварната станция. В базата на БКС  ще бъде поставена станция за дизелово гориво за нуждите на предприятието.
Предвиждат се средства за  проектните дейности  на филиал към  СУ „Любен Каравелов“ в новата част на града, както и за постамент под статуята на „Св.Богородица“, църковен храм и туристически център  на общински парцел в новата част на града. През тази бюджетна година средства се заделят за проект за реконструкция на кръгово кръстовище Несебър – Слънчев бряг.
Средства са предвидени за строежа на спортна зала на градския стадион.
През тази година ще започне изграждане на подземен паркинг в кв. 51 по плана на новия Несебър.
Общината заделя  средства за  приключване на текущите ремонтни дейности по улиците „Хан Крум“ и „Христо Ботев“ , като и за двете има предвидено изграждане  на  нова тротоарната настилка. По ул. „Хан Крум“ ще продължи  монтажът на  улично осветление в буферната зона. За ул. „Христо Ботев“ предстои цялостна подмяна на осветлените тела и преасфалтиране. Тези мероприятия за част от реализацията на концепция за широк градски център на новия Несебър. Средства се предвиждат и за довършителни дейности в Центъра за култура и образование „Артиум“, както и за завършване на сграда със смесена собственост – Пощата.
Средства са отделени и за доизграждане на Обществен селищен парк  с открити спортни обекти и изграждане на нова улица в кв. „Черно море“. Предстои договориране за  строителството на нови велоалеи и тротоари в същия квартал.
През бюджетна година 2019  ще започне строителството на нова обредна зала в гробищния парк на Несебър. Предвидени са средства  и за приключване на проекта за разширение на гробищния парк.
Със средства от отчисления от РИОСВ Общината продължава монтажът на подземните контейнери за разделно събиране на отпадъци.
По време на обсъждането присъстващите бяха информирани, че част от капиталовата си политика общината  ще реализира по линия на европейско и национално финансиране.

По линия на европейското финансиране, местната власт  работи по „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър. Обекта се финансира по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Отпуснатите средства са на стойност   1 681 000 лв.  Конкретните дейности, които ще се осъществят в рамките на проекта, са ремонт и саниране на всички фасади на несебърското училище, покрив, под, подмяна на дограма където е необходимо, ремонт на спортните площадки – изграждане на две баскетболни игрища с тартанова настилка, хандбално игрище с нова настилка от изкуствена трева и врати за хандбал или мини футбол, волейболно игрище с тартанова настилка, полагане на тартанова настилка върху атлетическа писта, доставка на подвижни светофари за обучение на деца с автономно захранване, изграждане на комбинирана мултифункционална тренировъчна конструкция за стрийт фитнес, монтаж на 3 броя тенис-маси за външно ползване и поставяне на трибуни.
Предвижда се реконструкция на  улична мрежа в  Несебър – стар град на улиците „Мена и „Рибарска“ , както и на улиците „Тервел“, „Ахелой“, „Хемус“ . Частичната реконструкция на ул. „Месамбрия“  и „Митрополитска“ вече е в изпълнение.  Местната власт има одобрен проект по програмата за Морско дело и рибарство за финансиране на Местна инициативна рибарска група, на която ще се отпуснат средства в размер на 3 900 000 лв. за реализиране на малки проекти на местното население.  Предстои старта  на дейности по реконструкцията, рехабилитацията и модернизацията на рибарско пристанище Северна буна – Несебър. Със средства от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“    ще се реконструира и част от уличното осветление в новата част на града. Планира се реконструкция на  корпуса на СУ „Любен Каравелов“ в стария град.

Проектобюджет 2019 г. е насочен към запазване обема на предоставяните от общината услуги и повишаване на тяхното качество чрез по-добра организация. Бюджетът има за цел в рамките на ресурсите на общината (трансфери от държавния бюджет, местни приходи, привлечени средства), да се осигурят човешки и финансови ресурси за задължителните разходни отговорности по закон и изпълнението на годишните цели и задачи от местно значение.