КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР И ДИРЕКТОРИ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОБСЪДИХА МЕРКИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ЕДНОСМЕНЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ

ЕДНОСМЕНЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ

Днес кметът на Община Несебър Николай Димитров се срещна с директорите на ПГТ „Иван Вазов“ – инж. Славчо Станелов и СУ „Любен Каравелов“- Тодорка Желязкова.
Целта на срещата бе да се обсъди готовността на училищата и мерките, които общината предприема, за да се осигури необходимата на учебните заведения база за преминаване на едносменен режим на обучение.

Във връзка с прилагане на нормативната уредба и след гласуване на закона за предучилищно и училищно образование през 2016 година, се прие, че учениците трябва да преминат на едносменен режим на обучение. Това ще се осъществява поетапно, съобразено с възможностите на всяко учебно заведение. В тази връзка всяко училище, което е на двусменен режим изготвя план, съгласуван с общината за възможностите, мерките и прогнозните срокове за преминаване на едносменен режим на обучение.

За Община Несебър това са двете най-големи училища на нейната територия – ПГТ „Иван Вазов“ и СУ „Любен Каравелов“.
На срещата на кмета Димитров с директорите бе уточнено, че за разширяване на базата на СУ „Любен Каравелов“ с нова сграда вече има изготвен подробен устройствен план. Новият план е внесен в Министерството на културата и се чака съгласуване с НИНКН, тъй като предвидената сграда ще бъде разположена с санитарно-охранителната зона на Несебър. Заложени са средства за изготвяне на работния проект и той ще стартира след приемане на ПУП-а. Поради процедурите, съпътстващи разрешителния режим за строителни дейности в санитарната зоната на стария Несебър, общината и училището изготвят резервен план за преустройство на съществуващата база и подсигуряване на допълнителни помещения за учениците от първи до четвърти клас. Така децата в начален етап на обучение ще преминат на едносменен режим. В допълнение, след приключване на учебната година за най-малките, Община Несебър започва саниране на училището.

По отношение на ПГТ „Иван Вазов“ бе уточнено, че обсъжданите на по-ранен етап варианти за разширение и надстрояване на съществуващата постройка ще дебалансират учебния процес. Затова кметът Николай Димитров и директорът инж.Славчо Станелов са приели единно решение, което ще бъде предложено за гласуване в Общинския съвет, да се закупи съседният на училището парцел. Това ще доведе до окрупняване на терена. Върху него ще се проектира нова учебна сграда, съобразена с изискванията и стандартите на модерното съвременно образование.

Занапред приема в професионалната гимназия ще бъде съгласуван с работодателите в туризма, което предполага откриване на нови специалности и паралелки към училището. В тази връзка новата учебна сграда е крайно необходима, за да се постигнат изискванията и задоволят нуждите на отрасъла.

В по-дългосрочен план се предвижда постепенно преминаване към колежанска форма на обучение, която ще осигури така необходимите на туризма високо квалифицирани кадри.