СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на местен референдум на 28 февруари 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР
населено място С.ПАНИЦОВО, кметство …………………….., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА ЗЛАТЕВА