ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

За обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Несебър (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Несебър е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Несебър за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 19.02.2021 г. до 05.03.2021 г. Мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на mer@nesebar.bg или в деловодството на общината до 05.03.2021 г., включително.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Несебър (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на Община Несебър е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 05.03.2021 г. вкл. на електронна поща: mer@nesebar.bg или в деловодството на Община Несебър на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10.

Водещ принцип при разработването на плана е

партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината е основен принцип при разработването на плана, и в тази връзка Община Несебър разчита на Вашето активно участие в процеса на разработване на този важен планов документ.