З А П О В Е Д № 389 Гр.Несебър, 04.03.2021г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №2064-НС от 16.02.2021г. на ЦИК, във връзка с подготовката и провеждането на избори за народни представители на 04.04.2021г.

  З А П О В Я Д В А М :

            1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за насрочените на 04 април 2021г. избори за народни представители – съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящата заповед.

2.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите /в случаи когато има такива/;

3.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на паметници на културата, заслоните на автобусните спирки, по стените ограничаващи пътното платно от началото на провлака до стария град, по дървета и ел.стълбове, както и на други места извън определените с тази заповед;

4.За поставяне на агитационни материали  на сгради, огради, витрини и др., които не са общинска собственост е необходимо писменото съгласие на собственика  или управителя на имота;

5.ЗАБРАНЯВАМ използването на общинския транспорт за  агитация;

6.ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали застрашаващи живота и здравето на гражданите, както и безопасността на движението;

7.ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени в съответствие Изборния кодекс и тази заповед;

  1. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в изборите;

9.ЗАБРАНЯВАМ използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

 10.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали в изборното помещение и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която се намира изборното помещение;

11.ЗАДЪЛЖАВАМ всички политическите партии, коалиции от партии, инициативни комитети да премахнат агитационните си материали  най-късно до седем дни след деня на изборите.

12.На основание чл.182, ал.1 от ИК не се допуска предизборна агитация в общинските учреждения, институции и предприятия.

13.При неизпълнение на задълженията по чл.186 и чл.185 от ИК на партиите, коалиции от партии и инициативни комитети да се наложат санкции съгласно чл.472 и чл.473 от ИК.

14.Кметовете  на кметства  и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационните материали на територията на съответните населени места.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на: Секретаря на общината, началник отдел „Контролен блок”, при община Несебър, кметовете на населени места и кметски наместници.

Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до знанието на РИК – Бургас, Секретаря на община Несебър, началник отдел „Контролен блок”, кметове и кметски наместници,  Полицейско управление – Несебър.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР /п/

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

 

Приложение1

 

МЕСТА

ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 

 

1.Рекламно пано на ул.”Иван Вазов”-трафопост;

2.Рекламно пано   на ул.”Хан Крум”- пред „Транстрой”;

  1. Рекламно пано пред станция на „Св.Синод” – 2 броя;
  2. Рекламно пано –трафопост до общината;

5.Рекламно пано стар град;

6.Рекламно пано на ул.”Струма” в близост до Стъкларско ателие;

7.Рекламно пано – Слънчев бряг в близост до Аква-парк и общежития.