З А П О В Е Д № 443 Гр.Несебър, 18.03.2021г.

 

Във връзка с провеждането на избори за народни представители на 04 април 2021год.., на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с осигуряване на необходимата пожарно-безопасна дейност в избирателните секции и сградите, в които се помещават

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1.Избирателните секции  да бъдат оборудвани с необходимите средства за пожарогасене, като същите да бъдат проверени и заредени.

Срок:01.04.2021г.

Отг.: ръководителите стопанисващи сградите и домакин на общината

2.В помещенията определени за избирателни секции и прилежащите сервизни помещения  да се  провери  и обезопаси при необходимост, ел.инсталацията, ел.контакти  и ключове.

Проверката да се направи от правоспособен ел.техник.

Срок: 01.04.2021г.

Отг.:ръководителите стопанисващи сградите и домакин на общината

3.В деня преди изборите от 13,00 часа и в изборния ден да се ограничи достъпа на външни лица до другите помещения в сградата.

Срок:03.04.2021г.

Отг.:ръководителите стопанисващи сградите  и охраната от страна на ПУ

4.Забранявам тютюнопушенето в сграите от страна на членовете на СИК, застъпници, наблюдатели, охрана, помощен персонал и граждани.

Отг.:председатели на  СИК

 

5.Председателите на СИК да се срещнат 2 дни преди деня на изборите с ръководителя на сградата, в която се намират избирателните секции или упълномощено от него лице и да се запознаят с изискванията за ползване, охрана и издаване на предстоящите помещения.

 

6.Забранявам  използването на свещи  и други  източници с открит огън в помещенията определени за избирателни секции.

 

7.Да се изключат заснемащите устройства в изборните помещения.

Срок: 03.04.2021г.

Отг.: ръководителите стопанисващи сградите и домакин на общината

За забелязани нарушения на настоящата заповед  да се подава информация на телефон: 0554 2-93-10, 0554 2-93-13.

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички отговорници и служители, включени в организационно-техническата подготовка на изборите, председателите на СИК, ръководителите стопанисващите сградите  определени за СИК, домакин на общината.

За неизпълнение на предписаните задължения се носи административно наказателна отговорност .

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР /п/

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ