ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 45 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А

          За провеждане на консултации за съставяне на СИК, за произвеждане на избори за народни представители на 11. юли 2021 година

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 На основание чл.91 от Изборния Кодекс, Решение №124-НС/26.05.2021г. на ЦИК, Ви каня на 04.06.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционни избирателни комисии.

Съгласно Решение №124-НС/26.05.2021г., т.7 на ЦИК, моля подгответе и носете със себе си следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименование на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 май 2021г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45 -то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно  или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква «а».

Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК.

На основание т.4 от Решение №124-НС/26.05.2021г. на ЦИК, настоящата покана да се оповести публично, като се публикува на интернет страницата на общинската администрация.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР