СЪОБЩЕНИЕ

 

В местните избори на 29.10.2023 г. гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имат право да гласуват, ако отговарят на следните условия:

1.Навършили са 18 години към изборния ден включително;

2.Не са поставени под запрещение;

  1. Не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

4.Не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на Европейския съюз;

  1. Имат статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, удостоверен с валиден документ за самоличност;

6.Имат адрес на пребиваване в Република България най-малко 6 месеца преди датата на изборите – 28.04.2023 г., както следва:

а) при избори за общински съветници и за кметове на общини:

в населено място на територията на общината, в която ще гласуват;

б) при избори за кметове на кметства:

на територията на кметството, в което ще гласуват;

7.Подали са декларация по образец, приет с решение на ЦИК, в общинската администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 18.09.2023 г. – Приложение № 8-МИ;

Ако са били са вписани в избирателен списък част ІІ за гласуване по адрес на пребиваване в предходните местни избори на 27.10.2019 г. и няма промяна оттогава във вече декларираните обстоятелства.

Ако са настъпили промени в тези вече декларирани обстоятелства, тогава за вписване в избирателен списък част ІІ за гласуване в местните избори през 29.10.2023 г. се подава нова декларация в съответната общинска администрация.