СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР секция № 001 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР адрес на избирателна секция …………………………………………………………. –––––––––––––––––––––––––––––––– Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––––––––––––––––– АДРИАН НЕДЕЛЧЕВ КАЗАКОВ ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА ВЕТКА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАНАИЛОВ ДЕНИЦА БОГОМИЛОВА […]

Read More

З А П О В Е Д № 287

Гр.Несебър, 09.03.2023г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №1695-НС от 22.02.2023г. на ЦИК, във връзка с подготовката и провеждането на избори за народни представители на 02.04.2023г.      З А П О В Я Д В А М :               1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения […]

Read More

Разяснителна кампания – Избори за Народно събрание 2 април 2023

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001   910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002   […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър, уведомява, че във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г., избирателите, могат да правят справка за номера на избирателната секция, мястото на гласуване и адреса на избирателната си секция по следните начини: На място в общинска администрация от 9,00 до 16,00 часа; На телефон 0554 293 10; 0554 293 13; Проверка на избирателна секция […]

Read More

П О К А Н А

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ   П О К А Н А           За провеждане на консултации за съставяне на СИК, за произвеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 година             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  На основание чл.91 от Изборния Кодекс, Решение №1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК, Ви каня […]

Read More

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. fspnsf_02-15-00-000.txt fspns_02-15-00-0006.txt

Read More

З А П О В Е Д № 155 гр.Несебър,03.02.2023г.

На основание чл.8 ал.2 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М : Тридесет и седем ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес – за произвеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 година, съгласно приложението, което е неразделна […]

Read More

З А П О В Е Д № 156 гр.Несебър, 03.02.2023г.

  Във връзка с организационно-техническата подготовка  за провеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 година, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс:     О П Р Е Д Е Л Я М :   1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:   Секция № Място за гласуване /седалище и адрес/ Място за обявяване на […]

Read More