С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА НЕСЕБЪР И РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС ОРГАНИЗИРАТ ДЕМОНСТРАЦИОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ Община Несебър, съвместно с Районна избирателна комисия Бургас,организира демонстрационно машинно гласуване. За целта на 6.07  в периода от 10:00 до 14:30 часа в гр.Несебър, в Центъра за култура и образование „Артиум” ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Всички граждани, […]

Read More

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР секция № 001 населено място ГР.НЕСЕБЪР адрес на избирателна секция …………………………………………………………. –––––––––––––––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––––––––––––––– ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА ДЕНИЦА БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА ЗЛАТКА ЯНКОВА ПЕНЧЕВА МИРОСЛАВ БОГДАНОВ БОГДАНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДАНАИЛОВ СТАНИСЛАВА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ […]

Read More

ВАЖНО!!!

Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). ВАЖНО!!! Mоже да се подава и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на […]

Read More

З А П О В Е Д № 1173

Гр.Несебър, 10.06.2021г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №97-НС от 22.05.2021г. на ЦИК, във връзка с подготовката и провеждането на избори за народни представители на 11.07.2021г. З А П О В Я Д В А М : 1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали […]

Read More

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 45 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А           За провеждане на консултации за съставяне на СИК, за произвеждане на избори за народни представители на 11. юли 2021 година             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  На основание чл.91 от Изборния Кодекс, Решение №124-НС/26.05.2021г. на ЦИК, Ви каня на 04.06.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 за […]

Read More

З А П О В Е Д №872 гр.Несебър, 18.05.2021г.

  Във връзка с организационно-техническата подготовка  за провеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021година, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс: О П Р Е Д Е Л Я М : 1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:

Read More

З А П О В Е Д №871 гр.Несебър, 18.05.2021г.

  На основание чл.8 ал.2 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М : Тридесет и седем  ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес – за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021година, съгласно приложението, което е неразделна […]

Read More