ЗАПОВЕД №379/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и в изпълнение на Решение №72 от Протокол №4/30.01.2024г. на Общински съвет – Несебър, З А П О В Я Д В А М : Да се проведе публичен […]

Read More

ЗАПОВЕД №380/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и в изпълнение на Решение №71 от Протокол №4/30.01.2024г. на Общински съвет – Несебър, З А П О В Я Д В А М : Да се проведе публичен […]

Read More

    З А П О В Е Д  №381/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №65 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти разположени […]

Read More

З А П О В Е Д №382/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №67 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна – […]

Read More

ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

ДО ИВАЙЛО ……………. МАРИНОВ Гр. Обзор, Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 18А, ет. 4, ап. 12       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,   На основание чл. 26, ал. 1 от АПК Ви уведомяваме, че във връзка с постъпил в деловодството на общинската администрация сигнал, входиран под № Н1-ГР-776/22.02.2024 […]

Read More

ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

  ДО ГЕОРГИ ……….. ЩЕРЕВ Гр. Свети Влас, Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 6     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЩЕРЕВ,   На основание чл. 26, ал. 1 от АПК Ви уведомяваме, че във връзка с постъпил в деловодството на общинската администрация сигнал, входиран под № Н1-ГР-776/22.02.2024 г. е открито […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Здравка Столева на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа. ВАК ТРЕЙДИНГ ЕООД АУЗД […]

Read More

ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщаваме на заинтересованите лица, следните уведомления за открити производства по реда на чл. 99, ал. 1 от ЗГР във вр. с чл. 99б от ЗГР за наличието на основания за заличаване на адресни регистрации по постоянен и/ или настоящ адрес: уведомления до […]

Read More