СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3583-002/15.11.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Наталия Гуревна Бойчева и Горан Карамфилов Бойчев е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №90/16.06.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЧЕТИРИ МАГАЗИНА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“, находящ се УПИ ХІХ-225 с идентификатор по КК 11538.501.282 в кв.23 по плана на гр.Свети Влас, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“