СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3886-002/05.12.2023г. 

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава  на заинтересованото лице Христина Георгиева Чупова, че  е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №92/21.06.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж :  „Преустройство  и промяна на предназначението на складове с №5,6, 7 и 9 и мокри помещения №4,5 и 6 в апартамент в сграда с идентификатор 11538.2.37.1 по КККР на гр.Свети Влас, местност „Юрта““,    находящ се  имот с идентификатор по КККР 11538.2.37, местност „Юрта“, землище гр.Свети Влас, община Несебър.

Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.

След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.

Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър  в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“