СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5194-002/05.12.2023г. 

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава  на заинтересованите лица Касандра Диянова Рофетова и Маринка Борисова Рофетова, че  е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №147/30.08.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж :  „Подмяна на съществуващо СВО от поцинковани тръби ф3/4 с ново от тръби ПЕВП ф32 за УПИ VІІІ-283, кв.20 по плана на гр.Обзор, община Несебър.

Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.

След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.

Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър  в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“