ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ПО чл. 99б от ЗГР

З А П О В Е Д № 240/12.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация и във връзка с подадени сигнали и искания, входирани в деловодството на общинска администрация под № № Н1-ГР-509 от 07.02.2024 г.; Н1-ГР-544 от 09.02.2024 г., Н1-ГР-545 от 09.02.2024 г., Н1-ГР-546 от 09.02.2024 г., Н1-ГР-547 от 09.02.2024 г., Н1-ГР-548 от 09.02.2024 г., Н1-ГР549 от 09.02.2024 г., Н1-ГР-550 от 09.02.2024 г., Н1-ГР-551 от 09.02.2024 г., Н1-ГР-552 от 09.02.2024 г. и Н1-ГР-553 от 09.02.2024 г.,