ЗАПОВЕД №225/08.02.2024г.

На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №48 от Протокол №3/19.12.2023г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на терен на площ от 10кв.м. съгласно приложената скица-проект от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр.Обзор, м.”Кметство гр.Обзор ”, целия на площ от 37 756кв.м., с начин на трайно ползване Дере, актуван с АОС №3106/31.07.2009г., при следните условия:

1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.

  1. Начална тръжна годишна наемна цена : 134,45лв. /сто тридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС.
  2. Срок за отдаване –5 /пет/ години.
  3. Стъпка за наддаване в търга: 10,00лв. /десет лева/.
  4. Депозит за участие в търга – 10% от  началната тръжна годишна наемна цена, а именно 13,45лв. /тринадесет  лева и четиридесет и пет стотинки/.

6.Специфично условие:  Имотът да се използва за водовземно съоражение от повърхностен воден обект – р.Двойница за напояване на стопанисваните земеделски имоти.

  1. Дата и час за извършване на оглед на имота, предмет на търга – 27.02.2024г. от 10.00ч. до 12.00часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/2-93-87 до 16.00ч. на 26.02.2024г.
  2. 8. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:

8.1.  28.02.2024г. за първа дата за провеждане на търга;

8.2.  06.03.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

          Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”,  ВIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

  1. Срок за подаване на заявление за участие – до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:      

9.1.  29.02.2024г. за първа дата за провеждане на търга;

9.2.  07.03.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

10.Дата, час и място за провеждане на търга:

10.1.Първа дата за провеждане – 01.03.2024г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

10.2.Втора дата за провеждане – 08.03.2024г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/

Иван Гургов – Зам.Кмет „Бюджет и финанси“

съгласно Заповед №2868/14.11.2023г.

и заявление вх.№093/08.02.2024г.

по регистъра на ОбС – Несебър