ОБЩИНА НЕСЕБЪР    СЪОБЩЕНИЕ  изх. № Н2-УТ-5976/12.02.2024г.

С настоящето на основание  чл. 61 , ал.3 от  АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 222/07.02.2024г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект  за изменение проект на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор №53045.224.528 по кадастралната карта на гр.Обзор, м.“Чеир Баши“, с който проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“. С ПУП – План за регулация се предвижда от ПИ 53045.224.528  да се урегулира нов УПИ I-528 в нов кв.5 по плана на КК „Обзор Север“ на площ от 9032 кв.м., като 21 кв.м. от ПИ 53045.224.528 се придават  към улица, съгласно чл.16, ал.1 от ЗУТ. Източно от УПИ I-528 се провежда нова улица – тупик, която е с ширина на платното 6,0м и тротоара 3,0м. и завършва с обръщач, съгласно чл.149, ал.2 от Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017г. Улицата се привързва към осова точка 24 на съществуващата улична мрежа и завършва в осова точка 26.

С ПУП – План за застрояване за I-528, кв.5 се установява курортна устройствената зона –   „Ок“ и отреждане „за хотел, пансион, жилищни сгради и обществено обслужване“. Установява се начин на застрояване – свободно застрояване и характер на застрояване – средно застрояване с височина H ≤ 15м.

Предвиждат се следните устройствени показатели за УПИ I-528, кв.5 по плана на КК „Обзор Север“, общ. Несебър в рамките на допустимите стойности за устройствена зона „Ок“ и за зона „Б“ по ЗУЧК и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤1.5, Нкорниз≤ 15м. ,минимално озеленяване ≤  50% и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.

Заповедта и проекта  се намира в отдел “УТ – при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

Телефон за контакти 055635116