ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

„На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №392/26.02.2024 г. и протокол на комисията за разглеждане на документите и класираните на участниците в открит конкурс за възлагане на дейности: „Маркиране на насаждения за сеч от ЛФ 2025 в горски територии собственост на Община Несебър“.

Приложения:
Заповед №392/26.02.2024
Протокол