ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №389/26.02.2024, ЗАПОВЕД №390/26.02.2024, ЗАПОВЕД №391/26.02.2024 г. и протокол на комисията за разглеждане на документите и класиране на участниците в открит конкурс за възлагане на дейности: „Добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър – обекти №2402, №2403, №2404 от годишния план за ползване на дървесина за 2024 г.“.

Приложения:
Протокол
Заповед №391/26.02.2024
Заповед №390/26.02.2024
Заповед №389/26.02.2024