ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №393/26.02.2024 г. и протокол на комисията за разглеждане на документите и класираните на участниците в търг с предмет: „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър – обект №2401 от годишния план за ползване на дървесина за 2023 г.“.

Приложения:
Заповед №393/26.02.2024
Протокол