З А П О В Е Д №385/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №69 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект ”Кафе – Сладкарница” с търговска площ от 72.80 кв.м. и обслужващи помещения 28.00 кв.м., находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.505.1.4 по КК на с.Оризаре,  АчОС №6500/23.10.2017г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лева/ с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС
 2. Срок за отдаване под наем5 /пет/ години.
 3. Специфично условие :
 • Наемателят няма право да променя предназначението на обекта – ЗОХ.
 1. До участие в Конкурса се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
 2. Депозит за участие в конкурса  –  10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
 3. Критериите за оценяване са:

    К1 – експлоатация на обекта

– за „Кафе – сладкарница“ – 20 т.;

– за  друг тип  ЗОХ – 10 т.

     К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 –  разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника,

РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10;

К4 – Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по – висока оценка по критерия К4.

 1. 7. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 11.03.2024г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00ч. на 08.03.2024г. на тел.0554/2-93-85.
 2. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

           8.1. На 14.03.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

           8.2. На 22.03.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 1.    Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 

           9.1. На 15.03.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

           9.2. На 25.03.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 1. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

10.1. Първа дата за провеждане – 18.03.2024г. от 11.15ч. в сградата на Общината.

 10.2. Втора дата за провеждане – 26.03.2024г. от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1 – 15.03.2024г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР