З А П О В Е Д №386/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №63 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър,

       ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на на самостоятелно обособени обекти, представляващи: лекарски кабинети, находящи се в общинска Сграда „Градска поликлиника“ – гр.Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., съгласно приложена схема, при начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, както следва:

          ЕТАЖ 1:

          Кабинет №1 – Офталмологичен на площ от 16.87 кв.м. и манипулационна /помешение №1А/ на площ от 16.73 кв.м,  с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 112 лв. с ДДС;

          Кабинет №2 на площ от 17.93 кв.м. и манипулационна /помещение №2А/ на площ от 17 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 118 лв. с ДДС;

Кабинет №3 на площ от 16.87 кв.м. и манипулационна /помещение №3А/ на площ от 9.77 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 107.08 лв. с ДДС;

Регистратура на площ от 10.04 кв.м. и архив на площ от 10.22 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 12.16 лв. с ДДС;

Складово помещение на площ от 5.05 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 3.03 лв. с ДДС;

Кабинет №4 на площ от 17.93 кв.м. ведно с ½ ид.част от Помещение №4А /манипулационна/ на площ от 17.00 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 113 лв. с ДДС;

Кабинет №5 на площ от 17.00 кв.м. ведно с  ½ ид.част от Помещение №4А /манипулационна/ на площ от 17.00 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 107.10 лв. с ДДС;

          ЕТАЖ 2:

Кабинет №6 на площ от 17.93 кв.м ведно с манипулационна – Кабинет№9 на площ от 16.87 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 118 лв. с ДДС;;

Кабинет №10 на площ от 13.53 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93кв.м, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 84 лв. с ДДС;

Кабинет №11 на площ от 17.00 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93кв.м , с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 105 лв. с ДДС;

Кабинет №12 на площ от 16.87 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93кв.м, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 104 лв. ДДС;

         – Кабинет №13 на площ от 16.73 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 103 лв. с ДДС;

             

 1. До участие в конкурса се допускат: Физически лица, регистрирани по регистър Булстат, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
 2. Депозит за участие 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответното помещение;
 3. Специфични условия на конкурса:

   – Кандидатите да притежават диплома за завършено висше оразование по специалност медецина с придобита правоспособност лекар; свидетелство за призната специалност;

   – Наемателите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;

 1.       Критериите за оценяване:

 К1Договор с РЗОК – гр. Бургас – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК – гр.Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас – 15точки.

К2Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

           К3 Активност на профила

 • До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
 • До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
 • До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
 • Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

          К4 – Предложена месечна наемна цена:

Най – голям брой точки – 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

            К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

 Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

             При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по – висока цена по критерия К4.

 1.  5. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 11.03.2024г. от 00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00ч. на 08.03.2024г. на тел.0554/2-93-85.
 2. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

          6.1. На 14.03.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

          6.2. На 22.03.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 1.    Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 

          7.1. На 15.03.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

          7.2. На 25.03.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 1. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

8.1. Първа дата за провеждане – 18.03.2024г. от 11.45ч. в сградата на Общината.

8.2. Втора дата за провеждане – 26.03.2024г. от 11.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1 – 15.03.2024г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР