СПИСЪК  на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс

СПИСЪК  на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” в дирекция „Административно обслужване, регистрация и гражданско състояние на населението”

 

Kонкурсната комисия, определена със заповед № 238/12.02.2024 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І.   Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Деница Жечева Желева
 2. Десислава Николова Николова

ІІ.   Недопуснати кандидати:

1.Росица Венциславова Митова

По изискванията за заемане на длъжността директор се изисква 4 години професионален опит. Кандидатът не отговаря на това изискване.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  13.03.2024 г. /сряда/ в 09.30 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.

Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /13.03.2024 г./ от 11.00 часа. Като интервюто ще се състои от две части – практическа и събеседване.

При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност.

Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

 1. Изборен кодекс
 2. Семеен кодекс
 3. Закон за наследството
 4. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 5. Закон за администрацията
 6. Закон за държавния служител
 7. Закон за гражданската регистрация
 8. Наредба за функциониране на единната система за гражданската регистрация
 9. Наредба за административното обслужване
 10. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
 11. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 12. Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 13. Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
 14. Административно процесуален кодекс

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/

/Дочка Маринова – Секретар на община Несебър/