З А П О В Е Д  №934/26.03.2024 год.

На 25.03.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №709/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот частна – общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект на площ от 25.19 кв.м. и санитарен възел на площ от 1.41 кв.м., с идентификатор 51500.501.295.2.1 по КК на гр.Несебър – стара част, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор №51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър, ул.”Тервел” №7, УПИ ІІІ-167, кв.44 по плана на гр. Несебър – стара част, АчОС №6683/26.04.2021г., обявен със Заповед №382/23.02.2024г. на Кмета на Община Несебър и в изпълнение на Решение №67 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС Несебър.

На проведеното заседание на 18.03.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилите конкурсни предложения и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен класирания на първо място: „ГЕССИ“ ЕООД, представлявано от Гюрсел Юсеин – управител, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №57, ЕИК 204030142.

Като разгледах приложените към преписката документи установих следното: За провеждането на горепосочения конкурс е назначена комисия, която е провела заседанието си  на 18.03.2024г.

За Самостоятелен обект са разгледани офертите на: „ГЕССИ“ ЕООД с  ЕИК 204030142 и „Крепост“ №7 ЕООД с ЕИК 205686085, като и двамата участници са допуснати до участие в конкурса и се е пристъпило към оценяване на предложенията по критериите посочени в Решение №67 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър.

По Критерий К1 – експлоатация на обекта, комисията е присъдила и на двамата участници по 10т., тъй като и двамата ще използват магазините за промишлени стоки – кожени изделия и текстил.

По критерий К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.)., който се оценява съобразно следната формула (БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20, и двамата участници  не са предложили инвестиции, като след прилагане на формулата по този критерий  и двамата са получили по 0т.

По критерий К3разкриване на работни места – (РМуч/РМмах)х10, къдетето РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, участникът „ГЕССИ“ ЕООД е предложил разкриване на 2 работни места, а кандидатът „Крепост“ №7 ЕООД не е предложил разкриване на работни места, като след прилагане на формулата са получили следните точки:

 

       „ГЕССИ“ ЕООД – 2/2х10=2т.

„Крепост“ №7 ЕООД – 0/2х10=0т.

 

По критерий  К4 – Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20, участниците са предложили следните месечни наемни цени:

        „ГЕССИ“ ЕООД – 275 лв. с ДДС;

„Крепост“ №7 ЕООД – 255 лв. с ДДС;

 

След прилагане на формулата за този критерий, кандидатите са получили следните точки:

„ГЕССИ“ ЕООД – 275/275х20=20т.;

         „Крепост“ №7 ЕООД – 255/275х20=18.54т.

 

Предвид получения краен резултат, съгласно критериите определени в  Решение №67 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, комисията с 9 /девет/ гласа „За“ класира участниците за общински самостоятелен обект – Магазин за промишлени стоки, по следния начин: на I – място –  „ГЕССИ“ ЕООД  с 32т. и на ІІ-ро място – „Крепост“ №7 ЕООД с 28.54т.

Това протоколно решение от 18.03.2024г.. на комисия, назначена със Заповед №709/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, считам за правилно, законосъобразно и на основание чл.94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Определям за спечелил участник в конкурса за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот частна – общинска собственост, представляващ: Самостоятелно помещение – Магазин за промишлени стоки на площ от 25.19 кв.м. и санитарен възел на площ от 1.41 кв.м., с идентификатор 51500.501.295.2.1 по КК на гр.Несебър – стара част, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор №51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър, ул.”Тервел” №7, УПИ ІІІ-167, кв.44 по плана на гр. Несебър – стара част, АчОС №6683/26.04.2021г., класирания на първо място участник: „ГЕССИ“ ЕООД, представлявано от Гюрсел Юсеин – управител, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №57, ЕИК 204030142;
  2. Предложената от спечелилият конкурса месечна наемна цена е в размер на 275 лв. /двеста седемдесет и пет лева/ с ДДС и наемателя следва да я внася до 10 – то число на съответния месец по сметка на Община Несебър в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00.
  3. Първата месечна вноска следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 25.50 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 12.03.2024г. на „Изипей“ АД.
  4. След изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър като предложенията от офертата на кандидата, бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  5. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем, и се поканва класирания на второ място участник за сключване на такъв. При отказ от сключване на договор в 7 – дневен срок от поканата, поканения участник губи внесения депозит за участие.
  6. 6. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в 7-дневен срок от сключване на договор по предмета на конкурса

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС –        Несебър и да се обяви на заинтерисованите лица по надлежния ред.

  Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР