ЗАПОВЕД   №1126/02.04.2024г.

В изпълнение на Решение №63 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС Несебър за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелно обособени обекти, представляващи: лекарски кабинети, находящи се в общинска Сграда „Градска поликлиника“ – гр.Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., съгласно приложена схема, както следва:

          ЕТАЖ 1:

          Кабинет №2 на площ от 17.93 кв.м. и манипулационна /помещение №2А/ на площ от 17 кв.м.;

Регистратура на площ от 10.04 кв.м. и архив на площ от 10.22 кв.м.;

Складово помещение на площ от 5.05 кв.м.;

Кабинет №4 на площ от 17.93 кв.м. ведно с ½ ид.част от Помещение №4А /манипулационна/ на площ от 17.00 кв.м.;

Кабинет №5 на площ от 17.00 кв.м. ведно с  ½ ид.част от Помещение №4А /манипулационна/ на площ от 17.00 кв.м.;

          ЕТАЖ 2:

Кабинет №6 на площ от 17.93 кв.м ведно с манипулационна – Кабинет№9 на площ от 16.87 кв.м.;

Кабинет №10 на площ от 13.53 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93кв.м.;

Кабинет №11 на площ от 17.00 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93кв.м.;

Кабинет №12 на площ от 16.87 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93кв.м.;

         – Кабинет №13 на площ от 16.73 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93 кв.м.,

 

е издадена Заповед №386/26.02.2024г. на Кмета на Община Несебър за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имота. В съответствие с чл. 72 от Наредба № 5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, със Заповеди №708/18.03.2024г. и №939/26.03.2024г. на Кмета на Община Несебър е определена комисия в състав от 9 човека, която да проведе конкурса. В определения ден за разглеждане и оценяване на представените предложения – 18.03.2024г. – за първа дата и 26.03.2024г. – за втора дата, комисията е провела заседанията. Видно от съставените на заседанието протоколи, в Община Несебър няма подадени предложения за участие в публично оповестения конкурс, относно гореописаните обекти.

Поради изложеното и на основание чл. 44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА,

 

 

   ЗАПОВЯДВАМ:

 

Прекратявам конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелно обособени обекти, представляващи: Лекарски кабинети, находящи се в общинска Сграда „Градска поликлиника“ – гр.Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., съгласно приложена схема, както следва:

          ЕТАЖ 1:

          Кабинет №2 на площ от 17.93 кв.м. и манипулационна /помещение №2А/ на площ от 17 кв.м.;

Регистратура на площ от 10.04 кв.м. и архив на площ от 10.22 кв.м.;

Складово помещение на площ от 5.05 кв.м.;

Кабинет №4 на площ от 17.93 кв.м. ведно с ½ ид.част от Помещение №4А /манипулационна/ на площ от 17.00 кв.м.;

Кабинет №5 на площ от 17.00 кв.м. ведно с  ½ ид.част от Помещение №4А /манипулационна/ на площ от 17.00 кв.м.;

          ЕТАЖ 2:

Кабинет №6 на площ от 17.93 кв.м ведно с манипулационна – Кабинет№9 на площ от 16.87 кв.м.;

Кабинет №10 на площ от 13.53 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93кв.м.;

Кабинет №11 на площ от 17.00 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93кв.м.;

Кабинет №12 на площ от 16.87 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93кв.м.;

         – Кабинет №13 на площ от 16.73 кв.м. ведно с ¼ ид.част от манипулационна – помещение №11А цялото на площ от 17.93 кв.м.,

поради липса на постъпили предложения за участие в конкурса.

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинска администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14 – дневен срок, от обявяването й пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР