З А П О В Е Д  №1134/03.04.2024г.

На 29.03.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №710/18.03.2024г. на Кмета на Общна Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №388/26.02.2024г. на Кмета на община Несебър и в изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца, считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл, на части от имот –  публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., означени на приложена схема като Петно №2 на площ от 200 кв.м., за извършване на атракционна дейност.

На проведеното заседание на 18.03.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилите предложения и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен, класирания на първо място – „Касибо груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Струма“ №33, ЕИК 207353752, представлявано от Силвия Христова Бобева – управител.

Като разгледах приложените към преписката документи установих следното: При наличие на изискуемия кворум легитимно назначената комисия е провела заседание на 18.03.2024г. за провеждането на горепосочения конкурс за петно №2 по приложената в конкурсните документи схема, на площ от 200 /двеста/ кв.м., представляващи части от имот – публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър. За тази позиция са постъпили и разгледани по реда на тяхното постъпване офертите на:

„Бокал 2008“ ЕООД с ЕИК 200176032;

„Касибо груп“ ЕООД с ЕИК 207353752;

 

като и двамата кандидати са допуснати до участие в конкурса.

            Предвид това, че и двамата участници са допуснати до участие в конкурса се е пристъпило към оценяване на предложенията по критериите посочени в Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър.

           По критерий К1 – Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10,

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10, участниците са предложили следните месечни наемни цени:

„Бокал 2008“ ЕООД 800 лв. с ДДС;

         – „Касибо груп“ ЕООД – 900 лв. с ДДС;

 

След прилагане на формулата за този критерий, кандидатите са получили следните точки:

 

         „Бокал 2008“ ЕООД – 800/900х10=8,89т

         „Касибо груп“ ЕООД – 900/900х10=10т.

 

           По критерий К2 –  Оферта, относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. –   (БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

И двамата участници декларират, че ще използват имота по предназначение.

Относно предложенията за благоприятни за населението на общината инвестиции, комисията е единодушна, че предложенията, чиито стойности, не са  конкретно посочени в лева, няма да бъдат включени при оценяването по този критерий. В този смисъл предложенията на „Касибо груп“ ЕООД и „Бокал 2008” ЕООД за ползване на безплатни атракционни съоръжения на 15.08.2024г. – празника на гр.Несебър и предложението за безплатно ползване на атракционните съоръжения веднъж седмично от децата на Община Несебър, няма да се вземат предвид при оценяване на офертите по този критерий, тъй като не са посочили стойността им в лева, а също така Общината няма как да контролира това задължение. Предложението направено от „Касибо груп“ ЕООД за облагородяване на района, също няма да се вземе под внимание при оценяване на офертата, тъй като не са посочили стойността им в лева.

     Участникът „Бокал 2008” ЕООД не е направил предложения за дарения, а кандидатът „Касибо груп“ ЕООД е предложил да направи дарение в размер на 400 лв.

Предвид направеното разискване, комисията е пристъпила към оценяване на предложенията по този критерий, като след прилагане на формулата участниците са получили следните точки:

        „Бокал 2008” ЕООД (0/400)х20=0т.

        „Касибо груп“ ЕООД (400/400)х20=20т.

 

          По критерий К3 – разкриване на работни места (РМуч/РМмах)х10,  където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, участниците са предложили следните работни места:

Бокал 2008“ ЕООД – 3р.м;

„Касибо груп“ ЕООД – 4р.м.;

 

като след прилагане на формулата участниците са получили следните точки:

 

Бокал 2008“ ЕООД (3/4)х10=7.5т.

       „Касибо груп“ ЕООД(4/4)x10=10т.

 

          По критерий К4 – Активност на профила – Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги:

Участникът Бокал 2008“ ЕООД – 16г. и е получил 20т., а „Касибо груп“ ЕООД – 1г. и е получил – 5т.

След сумиране на точките по критериите определени с Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър и получения краен резултат, комисията с 9 /девет/ гласа „За“ класира участниците за петно №2 по приложената схема на площ от 200 кв.м /двеста квадратни метра/, представляващи части от имот –  публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър по следния начин:

 

на І-во място – „Касибо груп“ ЕООД с 45т.

         – на ІІ – ро място – „Бокал 2008“ ЕООД  с 36.39т.

 

Това протоколно решение от 18.03.2024г. на комисията, назначена със Заповед №710/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, считам за правилно и законосъобразно и напълно споделям.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Определям за спечелил участник в конкурса за отдаване под наем за срок от три месеца, считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл. за извършване на атракционна дейност, на 200 /двеста/ кв.м., означени в приложената схема като Петно №2, представляващи части от имот – публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., класирания на първо място участник – „Касибо груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Струма“ №33, ЕИК 207353752, представлявано от Силвия Христова Бобева – управител.
  2. Предложената от спечелилият конкурса месечна наемна цена е в размер на 900 лв. /деветстотин лева/ с ДДС и наемателя следва да я внася до 10 – то число на съответния месец по сметка на Община Несебър в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 42 00.
  3. Първата месечна вноска следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 72 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 14.03.2024г.
  4. След изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, като насрещните предложения от офертата на кандидата, бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  5. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем, и се поканва класирания на второ място участник.
  6. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в 7дневен срок от сключване на договор по предмета на конкурса

 

 

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и да се обяви на заинтерисованите лица по надлежния ред.        

         Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР