З А П О В Е Д     №1191/09.04.2024 год.

На  04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на Обект №4.2, находящ се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част,  разположен в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, съгласно приложена схема, АОС №6634/02.06.2020г., обявен със Заповед №381/23.02.2024г. на Кмета на община Несебър и в изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър.

На проведеното заседание на 18.03.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилите конкурсни предложения и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен класирания на първо място: „Ахелос БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Месембрия” №9А, представлявано от  Христо Янев – управител, ЕИК 207639675.

Като разгледах приложените към преписката документи установих следното: За провеждането на горепосочения конкурс е назначена комисия, която е провела заседанието си  на 18.03.2024г.

За Обект №4.2 са разгледани офертите на:

         ЕТ „Аполон – Дилян Върбанов” с ЕИК 102667118 и „Ахелос БГ“ ООД с ЕИК 207639675, като и двамата  участници са допуснати и се е пристъпило към оценяване на предложенията по критериите посочени в Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър. Комисията по критерия К1 – /експлоатацията на обекта/, е присъдила и на двамата участници по 20т., тъй като и двамата ще използват магазините за промишлени стоки.

        По вторият критерий К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.) – БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20, участникът ЕТ „Аполон – Дилян Върбанов” не е предложил инвестиции и е получил 0т. по този критерий, а кандидатът „Ахелос БГ“ ООД е предложил ежегодни дарения в размер на 300 лв. или за целият срок на договора 900 лв. и след прилагане на формулата по този критерий е получил следните точки:

 

(900/900)x20=20т.

 

По третият критерий К3 –  разкриване на работни места  –

(РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, участникът ЕТ „Аполон – Дилян Върбанов” не е предложил разкриване на работни места, а „Ахелос БГ“ ООД е предложил разкриване на 3 р.м., като след прилагане на формулата участниците са получили следните точки:

ЕТ „Аполон – Дилян Върбанов” – (0/3)х10=0т.

        „Ахелос БГ“ ООД – (3/3)x10=10т.

 

По четвъртият критерий К4 уседналост на участника

 

 • 30т. – за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най – малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ удостоверяващ декларираното от участника);
 • 10 т. – за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най – малко две години преди датата за провеждане на конкурса;
 • 0т. – за останалите участници,

участникът ЕТ „Аполон – Дилян Върбанов” е приложил документ, че има регистрация на територията на Община Несебър, от 2000г. и е получил 10т., а кандидатътАхелос БГ“ ООД, е приложил документ от който е видно, че е правоприемник на едноличния търговец, който търговец е бил с регистрация гр.Бургас, а правоприемника „Ахелос БГ“ ООД е с регистрация на територията на Община Несебър, но от декември 2023г., за което е получил 0т.

     По петият критерий К5 – Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20, участниците са предложили следните годишни наемни цени: ЕТ „Аполон – Дилян Върбанов” – 5 613 лв. с ДДС, а „Ахелос БГ“ ООД – 6 000 лв. с ДДС, като след прилагане на формулата, участниците са получили следните точки:

       ЕТ „Аполон – Делян Върбанов“ – (5 613/6 000)х20=18,71т.

       „Ахелос БГ“ ООД – (6 000/6 000)х20=20т.

 

Предвид получения краен резултат по критериите определени, съгласно Решението на ОС – Несебър, комисията класира участниците за Обект 4.2 по

 

 

 

следния начин:  I – място „Ахелос БГ” ООД с 70т. и на ІІ – ро място ЕТ „Аполон – Делян Върбанов“ с 48,71т.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протоколно решение от 18.03.2024г. на комисия, назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 1. Определям за спечелил участник в конкурса за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на Обект №4.2 – закрита площ – 17.81 кв.м., открита площ – 4.00 кв.м, АОС №6634/02.06.2020г., находящ се в Базар „Пристанище” – стара част, разположен в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър – стара част, класирания на първо място участник: „Ахелос БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Месембрия” №9А, представлявано от  Христо Янев – управител, ЕИК 207639675.
 2. Предложената от спечелилият конкурса годишна наемна цена за Обект №4.2 е в размер на 6 000 лв. /шест хиляди лева/ с ДДС, и наемателят следва да я внася по сметка на Община Несебър в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, Вид на плащане 44 41 00.
 3. Първа вноска за първата наемна година е в размер на 3 000 лв. /три хиляди лева/ с ДДС, и следва да се внесе в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, като от нея се приспадне сумата от 562 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 14.03.2024г. Втората вноска за първата наемна година в размер на 3 000 лв. /три хиляди лева/ ДДС, следва да бъде заплатена до08.2024г.

Годишните наемни вноски за всяка следваща наемна година следва да бъдат заплащани както следва:

 • Първа вноска до 07. на текущата наемна година в размер на 3 000 лв. /три хиляди лева/ с ДДС;
 • Втора вноска до08. на текущата наемна година в размер на 3 000 лв. /три хиляди лева/ с ДДС;
 1. В изпълнение на чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС -Несебър, в седемдневен срок след изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, като насрещните предложения от офертата бъдат записани като задължения в наемния договор.
 2. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор и се поканва класирания на второ място участник  за сключване на такъв. При отказ от сключване на договор в 7 – дневен срок от поканата, поканения участник губи внесения депозит за участие.

 

 

 

 1. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в 7 – дневен срок от сключване на договор по предмета на конкурса.

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл. 94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и да се обяви на заинтересованите лица по надлежния ред.

      Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването по реда на АПК пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР