С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел УТ при Община Несебър съобщава,че със Заповед №1160/05.04.2024г. на кмета на община Несебър е одобрен ПУП-  План за застрояване за имот  02703.25.38 находящ се в  в месността “Кариян”, землище с.Баня , касаещ промяна предназначението от  земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане на имота за “жилищно строителство”, в зона “Жм” и установяване на устройствени показатели:Кплътност=40%, Кинт=0.80, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 40%.

Заповедта ведно с проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10,  ет.3, ст.35 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Искания, възражения и предложения по заповедта  се подават в 14-дневен срок от узнаването й до Административен съд-Бургас, чрез Община Несебър.

Тел. за контакт: 0554 293 35

                                        От общината