З А П О В Е Д №1251/15.04.2024г.

На 10.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №935/26.03.2024г. на Кмета на Общна Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №388/26.02.2024г. на Кмета на община Несебър, в изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца, считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл, на части от имот –  публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., означени на приложената схема като Петно №4 на площ от 200 кв.м, за извършване на атракционна дейност.

На проведеното заседание на 26.03.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилото предложение и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен – Лагарто ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Чайка” №53, ЕИК 201564511, представлявано от Виктор Арнаудов – управител.

Като разгледах приложените към преписката документи установих следното: За провеждането на горепосочения конкурс е назначена комисия със Заповед №710/18.03.2024г., която е провела заседанието си на 18.03.2024г. по първа дата от Заповед №388/26.02.2024г. Същия състав е определен със Заповед №935/26.03.2024г.,  който да проведе конкурса и по втората дата – 26.03.2024г. посочена в Заповед №388/26.02.2024г. Заседанието по втората дата се е наложило, тъй като за Петно №4 означено по приложената схема, в срока по първата дата е постъпило само едно предложение от Лагарто ЕООД с ЕИК 201564511, представлявано от Виктор Любомиров Арнаудов, което е отворено с оглед проверка за наличието или липсата на изискуемите документи по чл.9 от конкурсната документация и допускането на кандидата до участие в конкурса. Комисията е допуснала до участие в конкурса Лагарто ЕООД, с ЕИК 201564511, представлявано от Виктор Арнаудов – управител. Предвид постъпилата само една оферта и допуснат един кандидат, конкурса съгласно чл.93, ал.1 от Наредба№5 за РПУРОИ на ОС – Несебър е отложен за втората дата посочена в Заповед №388/26.02.2024г. на кмета на общината. В срока за закупуване и подаване на предложения по втората дата посочена в заповедта за провеждане на конкурса няма постъпили нови предложения за участие в конкурса. Офертата и ценовото предложение на допуснатия участник отговарят на условията, определени в Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър и комисията с 9 /девет/ гласа “За” е определила Лагарто ЕООД, с ЕИК 201564511 за спечелил участник в конкурса.

          Това протоколно решение от 26.03.2024г. на комисия, назначена със Заповед №935/26.03.2024г. на Кмета на Общна Несебър, считам за правилно, законосъобразно и напълно споделям.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Определям за спечелил участник в конкурса за отдаване под наем за срок от три месеца, считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл. за извършване на атракционна дейност, на 200 /двеста/ кв.м., означени в приложената схема като Петно №4, представляващи части от имот – публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г. – Лагарто ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Чайка” №53, ЕИК 201564511, представлявано от Виктор Любомиров – управител.
  2. Предложената от спечелилият конкурса месечна наемна цена е в размер на 720 лв. /седемстотин и двадесет лева/ с ДДС и наемателя следва да я внася до 10 – то число на съответния месец по сметка на Община Несебър в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 42 00.
  3. Първата месечна вноска следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 72 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 11.03.2024г.
  4. След изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, като насрещните предложения от офертата на кандидата, бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  5. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем.

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и да се обяви на заинтерисованите лица по надлежния ред.        

       Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР