СЪОБЩЕНИЕ  Изх.№ Н2-УТ-1985-001/19.04.2024г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите по чл.131 от ЗУТ лица,  че със Заповед №704/15.03.2024г.  на директор на дирекция „УТ,ИП,ИКС“ е отказано одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Несебър, с който се предвижда промяна на УПИ ІІ-20 кв.78б, с която към него да се придадат имот с идентификатор 51500.502.21 на площ от 215 кв.м., с отреждане за пешеходна алея, както и 699 кв.м. от имот със стар идентификатор 51500.502.306, сега с идентификатор 51500.502.884/представляващи на място 1/2 част от бетонна площадка/, след която промяната площта на УПИ ІІ-20, кв.78б по плана на гр. Несебър да се промени на  2 327 кв.м. Както и промяна на  УПИ І-18 кв.78б, с която към него да се придадат 108 кв.м. от имот с идентификатор 51500.502.884 (бивш 51500.502.306) и 699 кв.м. от имот с идентификатор 51500.502.884 (бивш 51500.502.306) /представляващи на място 1/2 част от бетонна площадка и площта на имота ще стане 5 462 кв.м.

Заповед №704/15.03.2024г. се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.3 ст.№31 и може да се получи от заинтересуваните лица в едноседмичен срок от настоящето съобщение. След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, заповедта се смята за връчена.

Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ пред Административен съд-гр.Бургас, в 14-дневен срок от  съобщаването и.