Важно за ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 09 юни 2024 г.

І. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г.

Приложение № 17-НС

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, респ. кмета на кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

СРОК до 01 юни 2024 г., вкл.

 

ІІ. Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г.

Приложение № 20-НС

Всеки избирател, който е включен в Списъка на заличените лица, /с изключение на лицата подали заявление за гласуване в извън страната/, и е заличен от избирателния списък по постоянен адрес, може да подаде заявление по образец

СРОК до 07 юни 2024 г., вкл.

Заявление за изключване от Списъка на заличените лица и включване в избирателния списък по постоянен адрес, може да бъде направено до предаването на избирателния списък на СИК.

 

ІІІ. Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 09 юни 2024г.

Приложение № 23-НС

Избирател, който е пропуснат в избирателен списък за избори за народни представители на 09.06.2024 г., както и за тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени /отпаднало запрещение или изтърпяно наказание лишаване от свобода/, могат да подадат заявление за вписване в избирателния списък по образец, след представяне на съответния документ, приложен към заявлението.

СРОК до 07 юни 2024 г., вкл.

ІV. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г.

Приложение № 27-НС

Приложението се подава от избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България. Всеки може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес /различен от постоянният, който е вписан в личната карта/, не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

СРОК до 25 май 2024 г., вкл.  

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец/.

V. Гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 09 юни 2024г.

Приложение № 31-НС

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден

СРОК до 25 май 2024 г., вкл.   

  • Когато избирател, който има различни постоянен и настоящ адрес /в различни населени места/ и иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение №27-НС.

Общинската администрация извършва служебно проверка за установяване на увреждането на избирателите. 

  • При условие, че на територията на общината има образувана подвижна избирателна секция, избирателите могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до пет дни преди изборният ден – 03 юни 2024 г.

Приложение № 17-НС Заявление за отстраняване непълноти и грешки чл. 43, ал. 1
Приложение № 20 – НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването му на СИК
Приложение № 23 – НС Заявление за вписване в избирателния списък
Приложение № 27 – НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Приложение № 31-НС-Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия-чл. 37 ал. 1