ВАЖНО ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на 09 юни 2024 г.

І. Граждани на друга държава-членка на европейския съюз, които желаят да гласуват на изборите за членове на Европейския парламент на 09 юни 2024 г. от Република България

Приложение № 21-ЕП

Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията (навършил 18 години към изборния ден включително, живял най-малко през последните 3 месеца – 09.03.2024 г. в Република България или в друга държава – членка на EС, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода)  и желае да бъде вписан в избирателен списък част II за гласуване за Европейски парламент,  подава Заявление-Декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване.

СРОК до 29 април 2024 г., включително.

* Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

 

ІІ. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

Приложение № 16-ЕП

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление Приложение № 16-ЕП до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден

СРОК до 01 юни 2024 г., включително.

 

ІІІ. Заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

Приложение № 19-ЕП

Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който желае да бъде заличен от избирателен списък част II за гласуване за Европейски парламент,  подава Заявление-декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване.

СРОК до 01 юни 2024 г., включително

ІV. Вписване в избирателния списък в преди предаването му на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

Приложение № 22-ЕП

Български гражданин или гражданин на друга държава членка на ЕС, които са пропуснати в избирателния списък за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024 г., както и за тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени /отпаднало запрещение или изтърпяно наказание лишаване от свобода/, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък по образец, към което прилагат съответния документ, че основанието на което лицето е било заличено е отпаднало. Заявлението се подава в общинската администрация по адреса на пребиваване.

СРОК до 07 юни 2024 г., включително.

 

V. Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за Европейски парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

Приложение № 24-ЕП

Заявление по образец се подава до общинската администрация от избирател, включен в списъка на заличените лица до предаване на избирателните списъци на СИК. Към заявлението се прилагат доказателства, че е отпаднало основанието за вписване в списъка на заличените лица.

СРОК до 07.06.2024 г., включително.

 

VІ. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

Приложение № 26-ЕП

ВАЖНО!

Приложението се подава от избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България. Всеки може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес /различен от постоянният, който е вписан в личната карта/, не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец/.

СРОК до 25 май 2024 г., включително.

 

VІІ. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

Приложение № 30-ЕП

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление по образец. Заявлението трябва да бъде саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице.

СРОК до 25 май 2024 г., включително

Когато избирател, който има различни постоянен и настоящ адрес /в различни населени места/ и иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение № 26-ЕП.

Общинската администрация извършва служебно проверка за установяване на увреждането на избирателите.

ВАЖНО!

При условие, че на територията на общината има образувана подвижна избирателна секция, избирателите могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до пет дни преди изборният ден – 03 юни 2024 г., включително.

Приложение № 16-ЕП-Заявление отстраняване на непълноти и грешки-чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК
Приложение № 19-ЕП-Заявление за заличаване от избирателния списък-чл 43 ал 1
Приложение № 21-ЕП-Заявление-декларация за вписване в изб списък част -чл 359 ал 1(1)
Приложение № 22-ЕП-Заявление за вписване в избирателния списък-чл 27 ал. 3 4 и 6
Приложение № 24-ЕП-Заявление за изключване от списъка на заличените лица-чл 39 ал 2 и 3
Приложение № 26-ЕП-Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес-чл 36 ал 1
Приложение № 30-ЕП-Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия-чл 37 ал 1