З А П О В Е Д   №1352/23.04.2024 год.

В изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г.  на Общински съвет – Несебър и съгласно моя Заповед №388/26.02.2024г., е проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца на 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/, представляващи части от имот – публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., означени на приложената схема като Петно №1, за извършване на атракционна дейност в периода от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. включително.

Съгласно Заповед №1133/03.04.2024г., за спечелил участник е определено дружеството Бокал 2008“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Струма“ №33, ЕИК 200176032, представлявано от управителя – Калоян Бобев. След връчване на цитираната заповед обаче, спечелилия участник е декларирал, че се отказва от сключване на договор за наем.

Предвид тези обстоятелства, на основание чл. 95, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, приета от Общински съвет – Несебър, за сключване на договор за наем следва да се покани класирания на второ място участник – ЕТ „Атракцион – Васил Василев”, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, ул.”Средна гора” №2, ЕИК 813061580, представляван от Васил Василев. Предложената от този участник месечна наемна цена е в размер на 33 100 лв. с ДДС, която следва да бъде платена в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като се приспадне внесения депозит.

Предвид гореизложеното, на осн. чл. 95, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Поканвам ЕТ „Атракцион – Васил Василев”, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, ул.”Средна гора” №2, ЕИК 813061580, представляван от Васил Василев, класиран на второ място в публично оповестен конкурс, проведен на 18.03.2024г., за сключване на Договор за наем за срок от 3 /три/ месеца, считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл., на 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/, представляващи части от имот публична – общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., означени на приложената схема като Петно №1, за извършване на атракционна дейност.
  2. Предложената от спечелилия конкурса месечна наемна цена е в размер на 33 100 лв. с ДДС, която наемателя следва да внася до 10 – то число на текущия месец по сметка на Община Несебър вУНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00.
  3. Първата месечна вноска следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 840 лв. /осемстотин и четиридесет лева/, внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 14.03.2024г. на „УниКредит Булбанк“ АД.
  4. След изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ, приета от ОС – Несебър, като предложенията от офертата на кандидата бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  5. Ако ЕТ „Атракцион – Васил Василев“ не заплати наемната цена в указания срок, депозита за участие в конкурса се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор, и се поканва класирания на трето място участник.
  6. Депозита на участника Бокал 2008“ ЕООД с ЕИК 200176032 в размер на 840 лв. се задържа в полза на Общината.

 

Съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ, приета от ОС – Несебър настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от връчването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – гр.Бургас.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР