Покана за провеждане на консултации

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

 

изх. № Н1-ГР-1681 от 22.04.2024 г.

 

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

гр. София, район Триадица, НДК, Административна сграда, ет. 17

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

гр. София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 23А,

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 111,

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

гр. София, район Възраждане, ул. Позитано № 20, п.к. 382,

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

1463, гр. София, район „Триадица“, пл. „България“ № 1, НДК, зала 12,

 

П О К А Н А

за провеждане на консултации

за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители

на 09 юни 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Указ № 100 от 09.04.2024 г. (обн. ДВ, бр. 32 от 09.04.2024 г.) на Президента на Република България и Указ № 102 от 09.04.2024 г. (обн. ДВ, бр. 32 от 09.04.2024 г.) на Президента на Република България за дата на произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за изборите за Народно събрание е определен 09 юни 2024 г.

На основание чл. 91 и сл. от Изборния кодекс /ИК/, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание за участие в консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър на 29.04.2024 г. (понеделник) от 10:00 часа.

Консултациите ще се проведат в заседателна зала в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, ет. 1. За участие в тях, на основание чл. 91, ал. 4 от ИК, представителите на политическите партии и коалиции, следва да подготвят и представят следните документи:

а) писмено и на електронен носител (формат Excel, определен с решение на РИК-Бургас) предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г ) предложение на партиите и коалициите за резервни членове;

 

При изготвяне на предложенията, съблюдавайте изискванията за несъвместимост по чл. 66 от Изборния кодекс, приложим на основание чл. 96 от ИК, а именно:

Докато заема длъжността си, член на секционна избирателна комисия не може да бъде:

  1. кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор;
  2. на изборна длъжност в държавен или местен орган;
  3. орган на изпълнителната власт;
  4. заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство;
  5. съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;
  6. заместник областен управител или заместник-кмет;
  7. военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавната агенция „Технически операции“ или в Държавната агенция „Национална сигурност“.

Членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Изискуемите документите остават като неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с изготвеното предложение до РИК-Бургас.

 Забележка: В случай, че парламентарно представените партии и коалиции не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 91, ал.2 от ИК. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определен с решение на ЦИК.

В този случай насрочвам допълнителни консултации, които да се проведат на същата дата и място, а именно 29.04.2024 г. (понеделник), в заседателна зала в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, ет. 1 от 13:00 часа.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции – Коалиция „ГЕРБ-СДС“, Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“, ПП „Възраждане“, ПП „Движение за права и свободи“, Коалиция „БСП за България“ и ПП „Има такъв народ“.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Несебър www.nesebar.bg в банер „ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ/ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 09 юни 2024 г.“ се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

Настоящата покана да бъде изпратена на електронните адреси на поканените партии и коалиции, на адресите и контактите, обявени на интернет страницата на ЦИК, както и обявена на таблото и публикувана на интернет страницата на Община Несебър.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ