З А П О В Е Д   №1493/08.05.2024 год.

В община Несебър, в изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г.  на Общински съвет – Несебър и с моя Заповед №381/23.02.2024г., е проведен конкурс за отдаване под наем за срок  до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на Обект №1.1 закрита площ от 27.30 кв.м. и открита площ от 4.43 кв.м., находящ се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част,  разположен в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, съгласно приложена схема, АОС №6634/02.06.2020г.

С моя Заповед №1189/09.04.2024г., ЕТ „Стил – 90 – Биляна Маркова“, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Места“ №7, представляван от Биляна Маркова, ЕИК 201308750, е определен за спечелил участник. Горепосочената заповед е връчена на всички участници, като спечелилия участник е декларирал, че се отказва от сключване на договор за наем.

Предвид тези обстоятелства, на основание чл. 95, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, следва да се покани класирания на второ място участник – „Съмър Вю 2023“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Равда, ул.“Бриз“ №2, ЕИК 207442628, представлявано от Гинеслав … Пенчев – управител, за сключване на договор за наем. Предложената от този участник годишна наемна цена е в размер на 8 600 лв. с ДДС.

Предвид гореизложеното, на осн. чл. 95, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Поканвам „Съмър Вю 2023“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Равда, ул.“Бриз“ №2, ЕИК 207442628, представлявано от Гинеслав … Пенчев – управител, класиран на второ място в публично оповестен конкурс проведен на 18.03.2024г., за сключване на Договор за наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на Обект №1.1 закрита площ от 27.30 кв.м. и открита площ от 4.43 кв.м., находящ се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, разположен в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, съгласно приложена схема, АОС №6634/02.06.2020г.
  2. Предложената от спечелилия участник годишна наемна цена в размер на 8 600 лв. с ДДС, следва да се заплаща от наемателя на две равни вноски по сметка на Община Несебър вУНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00, в следните срокове:

      2.1. Първа вноска за първата наемна година в размер на 4 300 лв. с ДДС, следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 840 лв. /осемстотин и четиридесет лева/, внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 15.03.2024г.

След изпълнение на задължението по т.2.1 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър като насрещното предложение за разкриване на 10 работни места, да бъде вписано като задължение в наемния договор.

    2.2. Втора вноска за първата наемна година в размер на 4 300 лв. с ДДС, следва да бъде заплатена до 31.08.2024г.

  1. Годишните наемни вноски за всяка следваща наемна година следва да бъдат заплащани както следва:
  • Първа вноска до 07. на текущата наемна година в размер на 4 300 лв. /четири хиляди и триста лева/ с ДДС;
  • Втора вноска до08. на текущата наемна година в размер на 4 300 лв. /четири хиляди и триста лева/ с ДДС;
  1. Ако „Съмър Вю 2023“ ЕООД не заплати първа вноска от годишната наемна наемната цена в указания срок, депозита за участие в конкурса се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор.
  2. Депозита на участника ЕТ „Стил – 90 – Биляна Маркова“, с ЕИК 201308750 в размер на 840 лв. се задържа в полза на Общината.

 

Съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, както и да се обяви на заинтересованите лица, по надлежния ред.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР