ЗАПОВЕД №1561/14.05.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и в изпълнение на Решение №72 от Протокол №4/30.01.2024г. и Решение №156 от Протокол №7/30.04.2024г. на ОС – Несебър,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи:

– Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, със ЗП 103.12 кв.м., нанесена в КК със ЗП от 110 кв.м., с предназначение „Друг вид обществена сграда“, ул.“Черноморска“, актувана с АчОС №6579/05.09.2019г., в която са разположени следните обекти: Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м., Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м. и Магазин №2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м.;

– Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр.Обзор, с предназначение: Сграда за битови услуги, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“,  актувана с АчОС №6756/13.02.2023г.,

при следните условия:

 1. Начална тръжна годишна наемна цена, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС, както следва:

          – За обекти, находящи се в Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, а именно

 • Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м., в размер на 1 800 лв. с ДДС;
 • Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м., в размер на 1 800 лв. с ДДС;
 • Магазин №2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м., в размер на 1 800 лв. с ДДС;

За Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор53045.502.266.1 по КК на гр.Обзор, в размер на 1 800 лв. с ДДС.

 1. Стъпка за наддаване – 100 /сто/ лева, за всеки обект;
 2. Срок за отдаване под наем – 3 години;
 3. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, за съответния обект.

Депозита се внася по сметка на Община Несебър в УниКредит  Булбанк: ВIС UNCRBGSF, IBAN: ВG 79UNCR 7630 3300 0004 13.

 1. До участие в търга се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
 2. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на търга – 31.05.2024г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 30.05.2024г. на тел.0554/ 2-93-85 до 16.00ч.

     

 1.    7. Срок за закупуване на тръжната  документация – до 16.00 часа

          7.1. На 03.06.2024г. – за първата дата за провеждане на търга;

          7.2. На 10.06.2024г. – за втора дата за провеждане на търга;

Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 1.        Срок за подаване на заявление за участие – до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:

           8.1. На 04.06.2024г. за първата дата за провеждане на търга;

           8.2. На 11.06.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

 1.    Дата, час и място за провеждане на търга:

            9.1. Първа дата за провеждане05.06.2024г. от 10.30ч. в сградата на Общината.

            9.2. Втора дата за провеждане12.06.2024г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 04.06.2024г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР