З А П О В Е Д №1563/14.05.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №112 от Протокол  №6/29.03.2024г. на ОС – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: „Кафе“ с полезна площ от 27.60 кв.м., находящо се на първи етаж от общинска сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор, ул.“Рила“, АчОС №2993/07.05.2009г., при следните условия:

  1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 50 лв. /триста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.
  2. Специфични условия :

– Отдавания имот да се използва единствено като „Кафе“;

– Наемателят няма право да променя предназначението на обекта;

– Оборудването и обзавеждането на помещението е за сметка на Наемателя;

  1. До участие в Конкурса се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
  2. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за обекта.

Депозита се внася по сметка на Община Несебър в УниКредит  Булбанк: ВIС UNCRBGSF, IBAN: ВG 79UNCR 7630 3300 0004 13

  1. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 31.05.2024г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/2-93-85 до 16.00ч. на 30.05.2024г.
  2. Критериите за оценяване са:

 К1 – Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

 К2Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

 

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по – висока оценка по критерия К1.

  1. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

    7.1. На 03.06.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

    7.2. На 10.06.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

  1. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:

     8.1. На 04.06.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

     8.2. На 11.06.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

  1. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

     9.1. Първа дата за провеждане05.06.2024г. от 11.00ч. в сградата на Общината.

     9.2. Втора дата за провеждане12.06.2024ч. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. – 04.06.2024г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР