ЗАПОВЕД №1576/14.05.2024г.

В изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обекти, разположени съгласно одобрена схема и разрешение за поставяне в УПИ І -136, кв.64 по плана на гр.Свети Влас, представляващ имот с идентификатор 11538.501.136 по КК на гр.Свети Влас, АпОС №5117/29.02.2012г., както следва: Обект №4 и Обект №5, всеки на площ от 15 кв.м., е издадена Заповед №769/20.03.2024г. на Кмета на Община Несебър за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обектите. В съответствие с чл. 72 от Наредба № 5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, със Заповед №1209/11.04.2024г. на Кмета на Община Несебър за първа дата за провеждане на конкурса – 11.04.2024г. и Заповед №1389/25.04.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса – 25.04.2024г.  е определена комисия в състав от 9 човека, която да проведе конкурса. В определения ден за разглеждане и оценяване на представените предложения – 11.04.2024г. – първа дата за провеждане на конкурса и 25.04.2024г. – втора дата за провеждане на конкурса, комисията е провела заседаниs. Видно от съставените на заседанията протоколи, в Община Несебър няма подадени предложения за участие в публично оповестения конкурс, относно гореописаните търговски обекти.

Поради изложеното и на основание чл. 44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА,

     

   ЗАПОВЯДВАМ:

 

Прекратявам конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обекти, разположени съгласно одобрена схема и разрешение за поставяне в УПИ І-136, кв.64 по плана на гр.Свети Влас, представляващ имот с идентификатор 11538.501.136 по КК на гр.Свети Влас, АпОС №5117/29.02.2012г., както следва: Обект №4 и Обект №5, всеки на площ от 15 кв.м., поради липса на постъпили предложения за участие в конкурса, за тези обекти.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинска администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14 – дневен срок, от обявяването й пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР