ЗАПОВЕД №1577/14.05.2024г.

В изпълнение на Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обекти, разположени съгласно одобрена схема в кв.67 УПИ І-общ по плана на гр.Несебър, представляващ имот с идентификатор 51500.502.149 по КК на гр.Несебър, както следва: Обект №5, Обект №6 и №7, всеки на площ от 9 кв.м., е издадена Заповед №768/20.03.2024г. на Кмета на Община Несебър за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обектите. В съответствие с чл. 72 от Наредба № 5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, със Заповеди №1210/11.04.2024г. и №1390/25.04.2024г. на Кмета на Община Несебър е определена комисия в състав от 9 човека, която да проведе конкурса. В определения ден за разглеждане и оценяване на представените предложения – 11.04.2024г. за първа дата и 25.04.2024г. за втора дата, за провеждане на конкурса, комисията е провела заседания. Видно от съставения на заседанието протокол, в Община Несебър няма закупени и подадени предложения за участие в публично оповестения конкурс, относно гореописаните търговски обекти.

Поради изложеното и на основание чл. 44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА,

     

   ЗАПОВЯДВАМ:

 

Прекратявам конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обекти, разположени съгласно одобрена схема в кв.67 УПИ І-общ по плана на гр.Несебър, представляващ имот с идентификатор 51500.502.149 по КК на гр.Несебър, както следва: Обект №5, Обект №6 и №7, всеки на площ от 9 кв.м., поради липса на закупени и постъпили предложения за участие в конкурса.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинска администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14 – дневен срок, от обявяването й пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР