З А П О В Е Д   №1571/14.05.2024 год.

В изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г.  на Общински съвет – Несебър, въз основа на което е издадена моя Заповед №388/26.02.2024г., в Общинска администрация – Несебър е проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца, считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл на 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/, представляващи части от имот  публична – общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., означени на приложената схема като Петно №1, за извършване на атракционна дейност..

С моя Заповед №1793/03.07.2023г., за спечелил участник е определено  дружеството Бокал 2008“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Струма“ №33, ЕИК 200176032, представлявано от управителя Калоян Христов Бобев. Цитираната заповед е връчена на всички участници, като спечелилия участник е декларирал, че се отказва от сключване на договор за наем.

Предвид тези обстоятелства, на основание чл. 95, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, за сключване на договор за наем e поканeн класирания на второ място участник – ЕТ „Атракцион – Васил Василев”, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, ул.”Средна гора” №2, ЕИК 813061580, представляван от Васил Пейчев Василев, за сключване на договор за наем, но кандидатът е заявил, че се отказва от сключването му. Предвид това, следва да се покани класирания на трето място участник, за сключване на договор за наем. Предложената от този участник месечна наемна цена е в размер на 16 100 лв. с ДДС, която следва да бъде платена в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като се приспадне внесения депозит.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.95, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Поканвам „Атлантик – Бонев и дъщеря – 24” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул.“Граф Игнатиев“ №11, ет.1, ап.1, ЕИК 204836728, представлявано от Даяна Бончева Марчева – управител, класиран на трето място в публично оповестен конкурс проведен на 18.03.2024г., за сключване на Договор за наем за срок от 3 /три/ месеца, считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл. на 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/, представляващи части от имот публична – общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., означени на приложената схема като Петно №1, за извършване на атракционна дейност.
  2. Предложената от спечелилия конкурса месечна наемна цена е в размер на 16 100 лв. с ДДС, която наемателя следва да я внася до 10 – то число на текущия месец по сметка на Община Несебър вУНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00.
  3. Първата месечна вноска следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 840 лв. /осемстотин и четиридесет лева/, внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 14.03.2024г. на „УниКредит Булбанк“ АД.
  4. След изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър като предложенията от офертата на кандидата, бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  5. Ако „Атлантик – Бонев и дъщеря – 24” ЕООД не заплати наемната цена в указания срок, депозита за участие в конкурса се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор.
  6. Депозита на участника ЕТ „Атракцион – Васил Василев с ЕИК 813061580 в размер на 840 лв. се задържа в полза на Общината.

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и да се обяви на заинтересованите лица по надлежния ред.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен съд – гр.Бургас.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР