З А П О В Е Д №1572/14.05.2024 год.

Във връзка с постъпил на 13.05.2024г. Протокол от 25.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1389/25.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №769/20.03.2024г., издадена в изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №2, на площ от 15 кв.м., разположен съгласно одобрена схема и разрешение за поставяне в УПИ І-136, кв.64 по плана на гр.Свети Влас, представляващ имот с идентификатор 11538.501.136 по КК на гр.Свети Влас, ул.“Раковски“, АпОС №5117/29.02.2012г., и след като се запознах с приложените към административната преписка документи, установих следното:

На заседание, проведеното на 25.04.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилото конкурсно предложение и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен – ЕТ „Ред Шуус Донка Боянова“, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Подуене, ж.к.“Левски“, ул.“Константин Фотинов“ №125, вх.А, ЕИК 203712357, представлявано от Донка Боянова, чрез Милена …… Каменова с ЕГН …. – пълномощник, съгласно пълномощно с рег. №4045 от 18.04.2024г. на Линка Чуткина, нотариус в район на действие РС – Несебър с рег.№600 на Нотариалната камара.

За провеждането на горепосочения конкурс е назначена комисия със Заповед №1209/11.04.2024г., която е провела заседанието си на 11.04.2024г. по първа дата от Заповед №769/20.03.2024г. Същия състав е определен със Заповед №1389/25.04.2024г.,  който да проведе конкурса и по втората дата – 25.04.2024г. посочена в Заповед №769/20.03.2024г. Заседанието по втората дата се е наложило, тъй като за Обект №2, в срока по първата дата не е постъпило предложение за участие, като конкурса е отложен за втората дата посочена в Заповед №769/20.03.2024г. на кмета на общината. В срока за закупуване и подаване на предложения по втората дата посочена в заповедта за провеждане на конкурса има постъпило едно предложение за участие, подадено от ЕТ „Ред Шуус – Донка Боянова“, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Подуене, ж.к.“Левски“, ул.“Константин Фотинов“ №125, вх.А, ЕИК 203712357, представлявано от Донка Боянова, чрез Милена …. Каменова с ЕГН …. – пълномощник, съгласно пълномощно с рег. №4045 от 18.04.2024г. на Линка Чуткина, нотариус в район на действие РС – Несебър с рег.№600 на Нотариалната камара, което е отворено с оглед проверка за наличието или липсата на изискуемите документи по чл.10 от конкурсната документация и допускането на кандидата до участие в конкурса. Комисията е допуснала до    участие в конкурса ЕТ „Ред Шуус Донка Боянова“ с ЕИК 203712357.

Предвид това, че в конкурса по втората дата за участие е допуснат само един участник за Обект №2 е налице хипотезата, при която конкурса се провежда дори ако кандидата остане само един и неговите документи отговарят на конкурсните изисквания. Комисията е прочела офертата и ценовото предложение на допуснатия участник, като същите отговарят на условията, определени в Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър и комисията с 9 /девет/ гласа “За” е определила – ЕТ „Ред Шуус – Донка Боянова“ с ЕИК 203712357, за спечелил участник в конкурса.

Това протоколно решение на комисия, назначена с моя Заповед №1389/25.04.2024г., считам за правилно, законосъобразно и напълно споделям.

Предвид горното и на основание чл.94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

З А П О В Я Д В А М:

  1. Определям ЕТ „Ред Шуус Донка Боянова“, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Подуене, ж.к.“Левски“, ул.“Константин Фотинов“ №125, вх.А, ЕИК 203712357, представлявано от Донка Боянова, чрез Милена ……… Каменова с ЕГН …. – пълномощник, съгласно пълномощно с рег. №4045 от 18.04.2024г. на Линка Чуткина, нотариус в район на действие РС – Несебър с рег.№600 на Нотариалната камара, за спечелил участник в публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №2 – за битови услуги, на площ от 15 кв.м., разположен съгласно одобрена схема и разрешение за поставяне в УПИ І-136, кв.64 по плана на гр.Свети Влас, представляващ имот с идентификатор 11538.501.136 по КК на гр.Свети Влас, ул.“Раковски“, АпОС №5117/29.02.2012г.
  2. Предложената от спечелилия участник годишна наемна цена в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/ с ДДС, следва да се заплаща от наемателя на две равни вноски по сметка на Община Несебър в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00, в следните срокове:

2.1. Първа вноска за първата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС, следва да се внесе в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 100 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 22.04.2024г.

  2.2. Втората вноска за първата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС, следва да бъде заплатена до 31.08.2024г.

  2.3. Годишните наемни вноски за всяка следваща наемна година следва да бъдат заплащани както следва:

  • Първа вноска до 07. на текущата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС;

 

  • Втора вноска до08. на текущата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС;
  1.      След изпълнение на задължението по т.2.1 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, като предложенията от офертата на кандидата бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  2. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем.

    

Съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС, настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на общинската администрация, както и на заинтерисованите лица по надлежния ред.

       Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен съд – гр.Бургас.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР