СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-3510/ 17.05.2024г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 1503/ 09.05.2024г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ V, кв. 12, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.511 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.

Проектът касае промяна на устройствената зона от „Жс“ на „Ц“ на УПИ V, кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър; запазване начина на застрояване – свързано основно застрояване в два имота, характера на застрояване – средно и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 51%; Кинт. – 2.5; Озеленяване – 30% и височина на застрояване – до 12м.

Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.