О Б Я В Л Е Н И Е

Община Несебър, гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ 10, на основание чл.89 и чл.91 от Кодекса на труда във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно образование и Наредба № 16 от 01.07.2022 год. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и Заповед №    1672/ 15.05.2024 год. на Кмета на Община Несебър,

                                  ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

          За заемане на пет щатни бройки по трудово правоотношение за длъжността „директор“ на общинска детска градина, към Община  Несебър, както следва:

 1. ДГ „Моряче“ гр.Несебър
 2. ДГ „Слънчице“ Сл.бряг
 3. ДГ „Обзорче“ гр.Обзор
 4. ДГ „Детски свят“ с.Кошарица
 5. ДГ „Усмивка“ с.Гюльовца

 

 1. 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „директор“:
 • да бъдат български граждани;
 • образование – висше;
 • образователна степен – „магистър“;
 • специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „педагог“ или „учител“;
 • професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО, чл.33, ал.1 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 • Длъжността може да се заема и от:

– граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението на Европейското икономически пространство, или Конфедерация Швейцария;

– чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;

– продължително пребиваващи в страната граждани на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

– дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната граждани на трети държави.

 • Длъжността не може да се заема от лице, което:

– е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията с изключение на лицата, осъдени по наказателни дела от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица;

 • е лишено от право да упражнява професията си;
 • страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 • Първи етап – писмен изпит, който включва решаване на тест;
 • Втори етап – събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и защита на концепция за стратегическо управление на ДГ „…………..….“ гр./с./ за период от три години.

 

 1. Кратко описание на длъжността: Директорът прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищно образование, ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата.

Списък на нормативните актове, които кандидатът следва да познава:

 1. Конституция на Република България
 2. Закон за предучилищното и училищното образование
 3. Закон за защита на личните данни
 4. Закон за достъп до обществената информация
 5. Закон за закрила на детето
 6. Закон за защита от дискриминация
 7. Кодекс на труда
 8. Етичен кодекс на работещите с деца
 9. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
 10. Правилник за прилагане на Закона за защита от дискриминация
 11. Наредба за приобщаващото образование
 12. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 13. Наредба № 4/ 20.04.2017 год. за нормиране и заплащане на труда
 14. Наредба № 5/ 03.06.2016 год. за предучилищното образование
 15. Наредба № 8/11.08.2016 год. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 16. Наредба № 9/19.08.2016 год. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 17. Наредба № 10/01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование
 18. Наредба № 13/21.09.2016 год. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 19. Наредба № 15/02.12.2016 год. за инспектирането на детските градини и училищата
 20. Наредба № 15/22.07.2019 год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 21. Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
 22. Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Несебър.

 

 

 

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 1 от Наредба № 16 от 01.07.202 год. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование/, към което се прилагат:
 • копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация „учител“; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номерът и датата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация /НАЦИД/, в заявлението се посочват номерът и датата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;
 • копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка, или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
 • документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл.2 от Наредба № 4 от 2016 год. за заболяванията и отклоненията, при които не може д се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите по чл.7, ал.1;
 • карта за предварителен медицински преглед /когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата/;
 • концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години до 10стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Тimes New Roman 12pt, разстояние между редовете 1,15 lines; концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите, когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;
 • други документи, в това число: за придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.
 • Подаването на писмено заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или от упълномощено от него лице в сградата на Община Несебър, Център за административно обслужване, офис 1, гише №1, ул. ”Еделвайс” 10,
 • Заявлението и приложенията към него може да се подават и по електронен път на обявената електронна поща, като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“.

 

 1. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
 • Документите за участие ще се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в сградата на Община Несебър, Център за административно обслужване всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите да получават длъжностната характеристика на основание чл.91, ал.3 от Кодекса на труда.
 • Документите могат да се подават и по електронен път на адрес: e-mail: amilusheva@nesebar.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и приложенията към него задължително се  подписват от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика на посочения от тях e-mail.
 • Заявления, подадени след изтичане на едномесечния срок, се регистрират, но не се разглеждат.
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
 • Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на общината /www.nesebar.bg/, съгласно нормативно определените срокове.
 • Обявата за конкурса ще бъде публикувана в централен /местен печат и на електронната страница на Община Несебър.
 • За информация: 0554/2 93 97, 0554/2 93 90 – отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“ при Община Несебър.